ضرب المثل انگلیسی با معادلهای فارسی و ترجمه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
ضرب المثل انگلیسی

ضرب المثل انگلیسی

 

ضرب المثل انگلیسی ,ضرب المثلها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود . در اینجا تعدادی از ضرب المثلهای انگلیسی با ترجمه و معادل فارسی آنها آورده شده است . در این پست ضرب المثل انگلیسی و ضرب المثلهای انگلیسی متنوعی رو براتون آماده کردیم . امید واریم با مطالعه این ضرب المثل های انگلیسی بتونیم سطح زبان انگلیسی شما رو به شکل قابل قبولی بالا بیاریم . مطمئنا استفاده از ضرب المثل انگلیسی در مکالمات و محاورات تاثیر عالی برای شما داره به ویژه که استفاده از ضرب المثل انگلیسی در محاورات نشانه تسلط شما در هنگام مکالمه هست .

این مطلب برای شما مناسب است :نامه نگاری به زبان انگلیسی چگونه است ؟ (به همراه مثالهای کاربردی )

لیست ضرب المثلهای انگلیسی

You’re only young once
آدم  همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان

Your sins will find you out
مکن بد که بد بینی از یار نیک       نروید ز تخم بدی بار نیک
غم و شادمانی نماند  و لیک         جزای عمل ماند و نام نیک

You can’t make an omelets/omelet without breaking eggs
تا خراب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است.

You can not serve God and mammon
هم خدا خواهی و هم دنیای دون
این محال است و جنون ای ذولفنون

You may end him but you’ll not mend him
توبه گرگ مرگ است.

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink
هیچ کاری با زور درست نمی شود؛ زور همیشه کارساز نیست.

You win some/a few; you lose some/a few
زندگی برد و باخت دارد.

You are what you eat.
غذای انسان ماهیت انسان را می سازد.

You have taken the good with the bad
باید خوب را با بد پذیرفت.

A Younger idler, an old beggar
جوان بیکار امروز، گدای پیر فرداست.
در جوانی کار کن تا در پیری گدایی نکنی.

You reap what you sow
خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم

You pay your money and you take your choice
هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

You can do anything, but not everything
شما می توانید هر کاری را انجام دهید اما نمی توانید همه کارها را انجام دهید.

You can’t put the clock back
گذشته ها گذشته است.

Years teach us more than books
سالها بیشتر از کتابها به ما درس می دهند.

You want a thing done, does it yourself?
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

You can’t keep a good man down
خواستن توانستن است.

You saw nothing, you heard nothing
شتر دیدی ندیدی.

You took the words out of my mouth
جانا سخن از زبان ما می گویی.

You are scraping the bottom of the barrel.
ملاقه ات به ته دیگ خورده است.

You can’t win.
مقسّمت ندهد روزی که ننهادست.

You can educate a fool, but you can not make him think
آدم احمق را می توان تربیت کرد  اما نمی توان به تفکر واداشت.

You can’t have your cake and eat it too
نمی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.

You can’t take it with you when you die
ثروت را به هنگام مرگ با خود  به گور نتوان برد.

You can not put out a fire with oil
آتش را با آتش خاموش  نتوان کرد.

You can not wash a black a more white
که زنگی به شستن نگردد سفید.

You can not catch old birds with chaff.
عنقا را به دام نتوان گرفت.

You must lie on the bed you have made
خود کرده را تدبیر نیست.

You are a back seat driver
کنار گود نشستی و می گویی لنگش کن.

You may know by a handful the whole sack
مشت نمونه خروار است.

You can not burn the candle at both ends
نمی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.

You can’t dance at two weddings.
با یک دست نمی توان دو هندوانه بر داشت.

You can’t mend a broken egg
آب رفته به جوی بر نگردد.

You can not sell the cow and drink the milk
نمی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را.

You buy land, you buy stones, you buy meat, and you buy bones
گنج بی مار و گل بی خار نیست.

You can not get blood out of stone.
از آب کره نتوان گرفت.

Your love will be in my heart at all times.
اگر مرگم به نامردی نگیرد      مرا مهر تو در دل جاودانی ست
و گر عمرم به ناکامی سر آید   تو را دارم که مرگم زندگانی ست

Your wish is my command
از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن.
جسم و جان و هر چه هستم  آن توست      حکم و فرمان جملگی فرمان توست

You must grin and bear it
باید بسوزی و بسازی.

You can’t see the wood for the trees.
آنقدر سمن است که یاسمن پیدا نیست.

You can’t make bricks without straw
با دست خالی نمی توان کاری انجام داد.

You can not get a quart into a pin pot
نمی توان بحر را در کوزه ریخت.

You are responsible for you
هر کس ضامن دوزخ و بهشت خویش است.

You can’t please everyone.
همه را نمی توان از خود راضی  نگه داشت.

You cannot unscramble eggs.
کاری است گذشته، سبویی است شکسته.

You cannot teach an old dog new trick
پیر را تعلیم دادن مشکل است.

You cannot make a silk purse out of a sow’s ear
از تخم مرغ پشم نتوان چید.

You should never judge a book by its cover.
از روی ظاهر نباید قضاوت کرد.
ما برون را ننگریم و قال را           ما درون را بنگریم و حال را

You have to crawl before you can walk.
قبل از راه رفتن باید خزیدن رایاد گرفت.

You can catch more flies with honey than you can with vinegar
هر کاری راهی دارد.

When it rains, it pours
چو بد آید هر چه آید بد شود.
بدبختی نمی آید وقتی هم می آید پشت سر هم می آید.

Whatever happens is for the best
هر چه پیش آید خوش آید.

Whoever knocks on a door and persists will be allowed in
گفت پیغمبر که چون کوبی دری
عاقبت زان در برون آید سری

Where there is muck, there’s luck/brass
آدم پولدار شانس هم دارد.

When the cat’s away the mice will play
ماه درخشنده چون پنهان شود     شب پرّه بازیگر میدان شود

What is done can’t be undone.
آب رفته به جوی برنگردد، گذشته ها گذشته است.

When in Rome do as the Romans do
خواهی نشوی رسوا  همرنگ جماعت شو.

Where there is a will, there is a way
خواستن، توانستن است.

The Way to a man’s heart is through his stomach
برای بدست آوردن دل مردان باید از طریق شکمشان وارد شد.

Without music, life is a journey through a desert
بدون موسیقی، زندگی به منزله سفر کردن از بیابان است.

What we acquire without sweat we give away without regret
هر آنچه آسان یافتی، آسان دهی از دست.

Well begun is half done?
شروع خوب نصف کار است.

Winners never cheat and cheaters never win
آدمهای برنده هرگز کلک نمی زنند و آدمهای متقلب هرگز برنده نمی شوند.

When money speaks, the truth remains silent
وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند.

When a thing is done, advice comes too late
بعد از وقوع واقعه، پند و تدبیر دیگر بکار نیاید.

Waste not, want not
اسراف نکن تا محتاج نشوی.

A Watched pot never boils
زمان انتظار دیر می گذرد.

Will is the key of the victories
رمز پیروزی اراده است.

The Wish is father to the thought
شتر در خواب بیند پنبه داند؛ فکر باطل ز تمنا خیزد.

A Wise man avoids edged tools
آدم دانا به نشتر نزند مشت.

A Word to the wise is enough / sufficient
در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
ازین به نصیحت نگوید کست     اگر عاقلی یک اشارت بس است

Word cut more than sword
زبان برنده تر از شمشیر است.

The Worm will turn
چو دست از همه حیلتی در گسست       حلال است شمشیر بردن به دست
وقت  ضرورت  چو  نباشد  گریز  دست  بگیرد  سر  شمشیر  تیز

What is bred in the bone will never come out of the flesh
اصل بد نیکو نگردد هر که بنیادش بد است.

Wall has ears
مکن پیش دیوار غیبت بسی      بود، کز پسش گوش دارد کسی

Who chatter to you, will chatter of you
هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

Who has skirts of straw needs fear to fire
کسی که دامن حصیری دارد باید از آتش فاصله بگیرد.
کسی که بار شیشه دارد نباید به دیوانه سنگ بیاندازد.

When love is not madness, it is not love
عشق که به حد دیوانگی نرسید، عشق نیست.
عاشق آن باشد که چون آتش بود           گرم رو سوزنده و سرکش بود

What the eye sees not, the heart ruse not
اگر دیده نبیند، دل نخواهد.

When good cheer is lacking, our friends will be packing
یار نیک را در روز بد شناسند.

While the grass grow, the cow starves
بزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد.

Who longest wait of all surely wins
صبر آرد آرزو را نی شتاب؛ صبر مایه پیروزی است.

We are on a different wavelength
آبمان به یک جوی نمی رود.

We live for a good time not for a long time
کیفیت زندگی مهم تر از کمیت زندگی است.

Who knows much, will suffer much
هر که بیشتر می فهمد بیشتر رنج می برد.

What the heart feels the tongue speaks
آنچه بر دل فرود آید، بر زبان آید.

Who keeps company with the wolf will learn to howl
انگور ز انگور همی گیرد رنگ.
کمال همنشین در من اثر کرد    و گرنه من همان خاکم که هستم

Water is life’s matter and matrix, mother and medium.
آب مایه حیات است؛ بدون آب نمی توان زندگی کرد؛ آب آبادانی است.

Water which is to pure has no fish
آب پاک و تمیز ماهی ندارد.

Wishes don’t wash the dishes
با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.

A Wonder lasts but nine days
آتش تند زود خاکستر می شود.

A Work well begun is half done
کاری که خوب شروع شده باشد در واقع نیمی از آن انجام شده است.

When/where one door shuts another opens
خدا گر به حکمت ببندد دری       گشاید به فضل و کرم در دیگری

When the word is out it belongs to another
سخن تا نگویی بر او دست هست    چو گفته شد یابد او بر تو دست

When the head aches, all the body is out of tune
چو عضوی بدرد آورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرار

What is a workman without his tools?
ز بی آلتان کار ناید درست؛ بدون ابزار و وسایل کاری نمی توان انجام داد.

Wedlock is a padlock
ازدواج، اسارت است.
ای گرفتار پایبند عیال                 دیگر آسودگی مبند خیال

Work while it is day
تا تنور داغ است نان باید پخت.

The Weakest goes to the wall
هر چه سنگ است به پای لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.

When candles are away all cats are grey
شب گربه سمور نماید.

We are shot with our own arrow
خود کرده را تدبیر نیست؛ از ماست که بر ماست.

Wear the pants in the family
تصمیم گیرنده بودن؛ حرف آخر را زدن؛ رئیس بودن

A Woman’s place is in the home
خانه بدون زن گورستان است.
زن بلا باشد به هر کاشانه ای       بی بلا هرگز مبادا خانه ای

A Woman’s work is never done
کار خانم ها هیچ وقت تمام نمی شود.

Walnuts and pears you plant for your heirs
هر چه نیکی کنید آن نیکی به خود کرده اید.

When the wine is in, the wit is out
شراب، عقل از سر بیرون کند.

When the pot boils over, it cools itself
فواره چون بلند شود سرنگون شود.

Wisdom is better than strength.
آدمی را عقل می باید نه زور.

What you pay, what you get
هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

What is past, is past
گذشته ها گذشته است.

Who laughs last, laughs longest?
آن خوش است ای جان که فرجامش خوش است.

While there is life, there is hope
تا زندگی هست، امید هست.

What you lose on the swings, you gain on the roundabouts
دری نبست زمانه که دیگر دری نگشاید.
ایزد هرگز دری نبندد بر تو    تا صد دیگری به بهتری نگشاید

What is told in the ear of a man, is often heard a hundred miles away
حرفی که از دهان بر آید، گرد جهان در آید.

Wonders will never cease.
معجزه هنوز هم اتفاق می افتد.

Water is the best thirst quencher
آب بهترین فرو نشاننده عطش است.

Want is the mother of industry
احتیاج مادر اختراع است.

What is taken in with the milk only goes out with the soul.
با شیر اندرون شده با جان بدر شود.

When drink enters, wisdom departs
شراب که از در، در آمد        عقل و هوش از کف برفت

Worrying never did anyone any good
نگرانی دردی را درمان نمی کند.

Wake not a sleeping dog
فتنه در خواب است بیدارش مکن.

We seek water in the sea
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد         وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

We cannot learn without pain.
بدون رنج و زحمت، علم حاصل نمی شود.

We lie loudest when we lie to ourselves
وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلندتر فریاد می زنیم.

When in doubt do newt/ nothing
روزه شک دار نگیر.

Who knows he knows nothing knows much.
هرگز دل من ز  علم  محروم  نشد    کم ماند ز اسرار که معلوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب وروز  معلومم شد که هیچ معلوم نشد

Who knows what tomorrow holds.
که داند که فردا چه زاید زمان؛ هیچکس از آینده خبر ندارد.

When things got to the worst they will mend
تا پریشان نشود کار به سامان نرسد؛ خرابی مقدمه اصلاح است.

When angry, count a hundred
هر وقت عصبانی شدی یک لیوان آب بخور.

What costs little is little esteemed.
نداند کسی قدر روز خوشی       مگر روزی افتد به سختی کشی

What can’t be cured must be endured.
چو نتوان بر افلاک دست آختن   ضروری است با گردشش ساختن

Water does not tickle out of his hand
آب از دستش نمی چکد.

Writing of ideas is the capital of future
نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است.

Woman’s dreams go by contraries
خواب زن چپ است.

Win a few, lose a few
آدم گاه برنده است، گاه بازنده.

Words are but wind.
حرف باد هواست.

Why buy a cow when milk is so cheap.
چرا باید یک گاو بخری وقتی که شیر اینقدر ارزان است. ( آفتابه خرج لحیم کردن است )

War and love are as full of trouble as pleasure
جنگ و عشق هر آنقدر لذت بخش باشند به همان قدر دردسرساز هم هستند.

Wear the old coat, but buy the new book.
لباس کهنه ات را بپوش اما کتاب تازه بخر.

Wake up and smell the coffee.
ششدانگ حواس خود را جمع کردن

Work one’s fingers to the bone
جان کندن؛ سخت کار کردن

Warm the cockles of somebody’s heart
کسی را خوشحال کردن.

Weigh the pros and cons.
معایب و محاسن کاری یا چیزی را سنجیدن.

Work all the hours God sends
بکوب کار کردن؛ شبانه روز کار کردن

Wear one’s heart on one’s sleeve.
بی شیله پیله بودن؛ صاف و ساده بودن

When pigs fly
خدا را چه دیدی!؛ در همیشه روی یک پاشنه نمی گردد.

Win small, win early, win often
کم ببر، زود ببر، همیشه ببر.

When the hell’s frozen over
وقت گل نی

Who dares to teach must never cease to learn.
مدرس نباید از مطالعه و آموختن دست بردارد.

Who know who is beautiful and who ugly behind the curtain?
کس چه داند که پس پرده که زیباست، که زشت.

When the dust has settled
وقتی آبها از آسیاب افتاد؛ وقتی سر و صداها خوابید.

When it comes to the crunch
موقعش که برسد؛ وقتش که برسد.

Where there are bees there is honey.
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

Where there is no justice there is no joy.
آنجا که عدالت نیست، خوشی هم  نیست.

A Willing horse is run to death.
هر کسی را بهر کاری ساختند.

A Word before is worth two after.
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

A Woman conceals what she knows not.
مگو از هیچ نوعی پیش زن راز    که زن رازت بگوید جمله سرباز

A Word spoken is past recalling.
آب رفته به جوی بر نگردد؛ گذشته‌ها گذشته است.

The Way to get along is to go along.
همزیستی در همراهی است.

The Wolf may lose his teeth, but never his nature.
مار پوست می اندازد، خوی نمی اندازد.

When two Sundays meet
هر وقت خورشید از مغرب بر آید؛ وقت گل نی.

What everybody says must be true.
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

We all make mistakes.
انسان جایزالخطاست.

Why keep a dog and bark yourself?
چرا آدم باید سگ داشته باشد ولی خودش پارس کند.

Where there is peace, God is.
هر جا که صفا هست در آن نور خدا هست.

Where there is love, there is no coercion.
هر جا سخن از عشق است زور و اجباری در کار نیست.

Whatever comes from a friend is good.
هر چه از دوست رسد نیکوست.

When I am no more, let happen what may
پس از من کو جهان را آب گیرد.

Winning isn’t everything.
برد و پیروزی که همه چیز نیست.

Winning is earning, losing is learning.
پیروزی موفقیت است و شکست تجربه.

What soberness conceals, drunkenness reveals.
مستی راستی می آورد؛ آدم مست راستگو است.

Where ignorance is bliss, its folly to be wise
جایی که جهالت برکت است، دانایی احمقی است.

Without sleep, no health
خواب برای سلامتی لازم است.

When the shit hits the fan
خر تو خر که شد؛ اوضاع شیر تو شیر که شد.

What goes up must come down.
فواره چون بلند شود سرنگون گردد.

A Woman can beat the devil.
زن شیطان را هم می تواند شکست دهد؛ شیطان از زن درس می آموزد.

A Word before is worth two after.
جنگ اول به از صلح آخر.

A Wise head keeps a shut mouth.
ترا خاموشی ای خداوند هوش     وقارست و نا اهل را پرده پوش

The Whole dignity of a man lies in the power of thought.
بزرگی هر کس در طرزفکر و تفکر اوست.

What is done can’t be undone.
چو تیر از کمان رفت نیاید به شست باز.

Without justice, courage is weak.
بدون عدالت، شجاعت کار ساز نیست.

When you play you must pay.
بازی اشکنک سر شکستنک هم دارد.
هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند.

What goes around comes around.
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.

Where there is love, there is pain.
عشق بدون رنج نیست؛ عشق با سختی همراه است.

Why should the devil have all the best tunes?
خربزه شیرین نصیب کفتار می شود.

What is sauce for the goose is sauce for the gander.
بر کس مپسند آنچه ترا نیست پسند.

When character is lost, all is lost.
هیچ چیزی مهم تر از آبرو نیست.

Without friends a tree like without roots.
آدم بی دوست، مثل درخت بی ریشه است.

When ambition ends, happiness begins.
پایان جاه طلبی، آغاز خوشبختی است.

What a man says drunk, he thinks sober.
مستی و راستی.

What can you expect from a hog but a grunt?
از کوزه همان برون تراود که در اوست.
از خوک جز خرخر کردن چیزی نمی توان انتظار داشت.

When the drink is in, the truth is out.
مستی و راستی.

When poverty comes in the door, love goes out the window
فقر که از در درآمد عشق از پنجره بیرون رفت.

Write your injuries in the sand, kindness in marble
بدی ها را روی شن بنویس وخوبیها را روی سنگ مرمر.

When there is no trust, there is no love.
وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست.

Whatever comes up is welcomed
هر چه پیش آید، خوش آید.

What must be, must be
از تقدیر گریزی نیست؛ آنچه باید بشود می شود.

What goes around, comes around
چیزی که عوض دارد، گله ندارد.

Any port in a storm
در بیابان لنگه کفش کهنه نعمت است.

Actions speak louder than words
به عمل کار برآید به سخندانی نیست.

Act so in the Wally that need not fear those who stand on the hill
آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

As you make your bed you must lie on it
خود کرده را تدبیر نیست.

Absence makes the heart grow fonder
جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند.

All good things come to an end
چراغ هیچکس تا صبح نمی سوزد.

All work and no play make Jacks a dull boy
تنوع چاشنی زندگی است.

All things come to him who waits
گرصبر کنی زغوره حلوا سازی؛گوساله به روزگار گاوی گردد.

All’s fair in love and war
در عشق و جنگ هر کاری رواست.

Ask and you shall receive
پرسان، پرسان می توان رفت هندوستان.

An Apple a day keeps the doctor away
روزی یک سیب بخور تا از طبیب بدور مانی.

April showers bring forth May flowers
تا باران نبارد گل نروید.

All’s well that ends well
شاهنامه آخرش خوش است؛ جوجه‌ها را آخر پاییز می شمارند.

All roads lead to Rome
همه راهها به رم ختم می شود.

After a storm comes calm
آرامش پس از طوفان می آید.

After death the doctor
نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی.

All truths will not bear telling
هر حقیقتی را نباید به زبان آورد.

Affection blinds reason
محبت آدم را کور می کند.

An Artist lives every where
وجود مردم دانا مثال زر و طلاست   که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند

All are not hunters that blow the horn
هر که ریش دارد بابا نیست؛ هر که شیپور دارد شکارچی نیست.

All doors open to politeness
ادب تاجی  است از نور الهی      بنه بر سر برو هر جا که خواهی

Attack is the best form of defense
دست پیش زوال ندارد؛ حمله بهترین نوع دفاع  است.

As you sow, as you reap
چو دشنام گویی، دعا نشنوی              بجز کشته خویش ندروی
نپندارم ای در خزان کشته جو              که گندم ستانی بوقت درو

As the work, so the pay
مزد خر چرانی، خر سواری است.

An Ass is but an ass though laden with gold
خر اگر جل اطلس بپوشد باز هم خر است.

Art is long, life is short
علم آمد فراوان ، عمر کوتاه.

As you salute, you will be saluted
بود حرمت هر کس از خویشتن.
کمم گیری کمت گیرم ، نمرده ماتمت گیرم.

All things are difficult before they are easy
معما چو حل گشت آسان شود.

Action is the proper fruit of knowledge
بار درخت علم ندانم بجز عمل.

Adam’s ale is the best brew
آب بهترین مشروب است.

All are not thieves that dogs bark at
هر کسی را که سگ پارس می کند دزد نمی توان گفت.

All cats are grey in the dark
شب گربه سمور می نماید.

All’s fish that comes to the net
نگه دار فرصت که عالم دمیست.

Appearances are deceptive
ظواهر فریبنده اند.

Ask no questions and hear no lies
نپرس تا دروغ نشنوی.

All things are possible with God
خدا برهر کاری تواناست.

Adam ate the apple and our teeth still ache
چوب دیگران را خوردن

As well be hanged for a sheep as a lamb
دزد به دار آویخته می شود چه برای یک گوسفند جه برای یک برهّ.

The Apple doesn’t fall far from the tree
میوه پای درخت می افتد.

The Apples on the other side of the wall are the sweetest
مرغ همسایه غاز است.
نعمت ما به چشم همسایه         صد برابر فزون کند پایه

Accidents will happen in the best regulated families
با قضا و قدر کارزار نتوان کرد.

Accident(s) will happen
با سرنوشت نمی توان جنگید؛ حادثه خبر نمی کند.

All men are members of the same body
بنی آدم اعضای یکدیگرند         که در آفرینش ز یک گوهرند

All his gees are swan
مرغ خودش را غاز می داند.

Ask much to have a little
به مرگ گیر تا به تب راضی شود.

All is grist that comes to his mill
از تخم مرغ پشم می چیند؛ از آب کره می گیرد.

All is for the best
هر چه پیش آید خوش آید.

Always have two strings to your bow
کار از محکم کاری عیب نمی کند.

Abstinence is the best medicine
امساک و پرهیز بهترین دارو است؛ سلامتی تن در پرهیز است.

Accusing the times is but excusing ourselves.
از ماست که بر ماست؛ خود کرده را تدبیر نیست.

Adversity often leads to prosperity
بنیاد غم وشادی بس دیر نمی پاید
هر صبح ز پی شامی، هر شب سحری دارد

After night comes the dawn
ای دل صبور باش و نخور غم که عاقبت
این شام  صبح گردد و این شب سحر شود

After sorrow comes joy
در پس هر گریه آخر خنده ایست        مرد آخربین مبارک بنده ایست

Answer one in his own language.
کلوخ انداز را پاداش سنگ است؛ جواب های، هواست.

April and May are the keys of the year
سالی که نیکوست از بهارش پیداست.

All covet, all lose
آدم حریص همیشه محروم است.

All fellows in football
بازی اشکنک، سر شکستنک دارد.

Any time means no time
هر وقت به معنای هیچ وقت است.

All clouds bring not rain
نه آبستن درّ بود هر صدف؛ هر ابری باران ندارد.

All talk and no trouser
به عمل کاربرآید به سخندانی نیست.

All that glitters is not gold
هر درخشنده ای طلا نیست؛ هر گردی  گردو نیست.

Anger has no eyes
خشم کار شیطان است؛ خشم چشم و گوش ندارد.

At foot of the candle it is dark
پسر کفاش همیشه پا برهنه است؛ پای چراغ تاریک است.

Absence sharpens love, presence strengthens it
دوری و دوستی؛ با اهل زمانه صحبت از دور خوش است.

All things must pass
هر چیزی پایانی دارد.

All you need is love
هر انسانی به محبت نیاز دارد.

The entire world loves a lover
طفیل هستی عشقند آدمی و پری.

Act quickly, think slowly
خوب تامل کن، زود دست بکار شو.

Act today only tomorrow is too late
کار امروز به فردا مفکن.

Advice most needed is least heeded
پند گفتن با جهول خوابناک                تخم افکندن بود در شوره زار
با سیه دل چه سود گفتن وعظ         نرود میخ آهنی در سنگ

All frills and no knickers
پز عالی، جیب خالی.

All flowers are not in one garden
همه گلها در یک باغ پیدا نمی شوند.

After dinner sit a while, after supper walk a mile
بعد ازخوردن نهاراستراحت کن، بعد ازخوردن شام قدم بزن.

As poor as a church mouse
در هفت آسمان یک ستاره نداشتن؛ گورم کجاست که کفنم باشد.

As soon as a man is born, he begins to die
انسان از لحظه تولد  به سوی مرگ گام بر می دارد.

Adventures are to the adventurous
آدم ماجراجو در کمین خطر است؛ مارگیر را مار می کشد.

Adversity makes strange bedfellows
فقر و نداری  دوستان را هم  بیگانه می کند.

An Army marches on its stomach
سپاه بی خزینه نتوان داشت.

As the twig is bent, so is the tree inclined
نهد شاخ پر میوه سر بر زمین.
درخت هر چه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید.

All truths are not to be told
هر حقیقتی را نباید بر زبان آورد.

Anger is momentary madness
خشم نوعی جنون آنی است؛ خشم دیوانگی کوتاهی است.

Argue the toss
یکی به دو کردن؛ دهن به دهن شدن

As you bake, so shall you brew?
آشی است که خودت پخته ای.
چو تو خود کنی اختر خویش را بد    مدار از فلک چشم  نیک اختری

Ask a silly question and you get a silly answer
سوال احمقانه بپرس تا جواب اخمقانه بشنوی.

All abroad and nothing at home
پز عالی، جیب خالی.

Age and wedlock tame man and beast
پیری و ازدواج  آدم را رام  و مطیع می کند.

Appetite comes with eating
اشتها زیر دندان است.

Agree to differ/disagree
عیسی و موسی هر کدام به دین خود بودن

All for one and one for all
غم جمله خور در هوای یکی         مراعات صد کن برای یکی

All cat’s love fish but hate to get their paws wet
هرکه را طاووس خواهد جور هندوستان کشد.

All hat no cattle; all frills no knickers; all sizzle no steak.
از سرمایه و عمل خبری نبودن

Always care about your flowers and friends
همیشه مواظب دوستان و گلهای خود باشید.

The Anvil fears no blows
از آن بیدها نیست که با این بادها بلرزد.

Anger edges valor
خشم به آدم شجاعت می بخشد؛ خشم شمشیر تیز و برّان است.

Always look both ways before crossing the street
احتیاط به خرج دادن؛ با احتیاط عمل کردن

Advice is cheap
نصیحت خرجی ندارد.

All men are mortal
همه انسانها فناپذیر هستند.

All experience is education for the soul
همه تجربه ها جهت تربیت روح و نفس است.

All days are short to industry and long to idleness
زمان برای آدم بیکار خیلی به کندی می گذرد.

All things grow with time except grief
گذشت زمان از شدت غم و اندوه می کاهد.

Absence increases sorrow
غیبت طولانی باعث افزایش اندوه می شود.

Prevention is better than cure
پیشگیری بهتر از درمان است.

Practice makes perfect
کار نیکو کردن از پر کردن است.

The Pen is mightier than the sword
تیغ علم از تیغ آهن تیزتر          بل ز صد  لشکرظفر انگیز تر

People who live in glass houses shouldn’t throw stone
عیبجو عیب خودش را نمی بیند.

Precious good are contained in small parcels
کوتاه خردمند به از نادان بلند است.

An Ounce of prevention is better than a pound of cure
جنگ اول به از صلح آخر؛ علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

One who acts through another, acts through himself
هر چه کنی به خود کنی            گر همه نیک و بد کنی

One can not put the clock/time back
زمان گذشته نیاید به بر؛ گذشته ها گذشته است.

Old habits die hard
مار پوست بگذارد و خوی نمی گذارد.

Never too old to learn
برای آموختن هیچ وقت دیر نیست.

No man can serve two masters
نی شود هم خدا را خواست و هم خرما را.

Necessity is the mother of invention
احتیاج مادر اختراع است.

No gain without pain
به رنج اندر است ای خردمند گنج        نیابد کسی گنج نابرده رنج

Make haste slowly
عجله کار شیطان است.

Marry in May, run for aye
هر چیز به وقت خویش نیکوست.

Moderation in all things
در همه کارها میانه گزینی باید کرد.

Measure is medicine
اندازه نگه دار که اندازه نیکوست.

The Morning sun never lasts a day
چراغ هیچکس تا صبح نسوزد.

Man is to man a wolf
انسان گرگ انسان است.

A Man’s best friends are his ten fingers
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

Much coin, much care
سر بزرگ بلای بزرگ دارد.

Men are not angles
انسان فرشته نیست؛ بشر جایزالخطاست.

Locking the stable door after the horses is gone
تریاق را بعد از مردن مار گزیده آوردن
نوشدارو پس از مرگ سهراب آوردن

Let the dead bury their dead
خفته را خفته کی کند بیدار.

Lightning never strikes in the same place twice
خانه دزد زده ایمن است؛ صاعقه دو بار در یک جا نمی زند.

Let sleeping dogs lie
چوب در لانه زنبور نکن؛ فتنه در خواب است بیدارش مکن.

Let bygones be bygones
گذشته ها گذشته است؛ آن قدح بشکست و آن پیمانه ریخت.

Least said, soonest mended
با آنکه سخن به لطف آب است      کم گفتن هر سخن صواب است

Look before you leap
زرع نکرده پاره نکن؛ بی گدار به آب نزن.

A Leopard cannot change its spots
عاقبت گرگ زاده گرگ شود        گر چه با آدمی بزرگ شود

Kings have long arms
هر که را زور در بازوست، زر در ترازوست.

Killing no murder
هیچ خونی به ناحق ریخته نمی شود.

Kill two flies with one flap
با یک تیر دو نشان زدن

Kill the goose that lays the golden eggs
مرغ تخم طلا را کشتن؛ نان خود را آجر کردن

Knowledge is power
بالاتر است آنکه داناتر است.

Jack of all trades, master of none
آدم همه کاره، هیچ کاره است.

A Jar’s mouth may be stopped, a man’s cannot
در دروازه را می توان بست، ولی دهان مردم را نمی شود بست.
کام و دم مار و نیش کژدم بستن    بتوان، نتوان زبان مردم بستن

Judge not, that ye be not judged
عیب تو خواهی نگوید کس، عیب کس نگو.

Justice is half religion
انصاف ، نصف ایمان است.

A Jealous man is the keeper of his wealth
بخیل برای ثروت خود نگهبان است.

Joy surfeited turns to sorrow
آب ار چه زلال خیزد          از خوردن پر ملال خیزد

Jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today
امروز نقد، فردا نسیه.

Jack is as good as his master
گفت و خوش گفت پیر برزیگر       آنچنان مادر این چنین دختر

Juke and let the jaw go by
رطب خورده منع رطب چون کند.

A Joint pot does not boil
که دیگ شراکت نیاید به جوش.

Just what the doctor ordered
همین و می خواستیم.

The Jewel in the crown
گل سر سبد بودن، سر گل بودن

Just the ticket
خود خودش است.

The Joker in the pack
عنصر ناسازگاربودن؛ وصله ناجور بودن

Jump in at the deep end
خود را به دردسر انداختن

It’s easy to be wise after the event
معما چو حل گشت آسان شود.

It’s a long lane that has no turning
در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد.

If a thing worth doing, it is worth doing well
کارنیکو کردن از پر کردن است؛ کار را که کرد آنکه تمام کرد.

If at first you don’t succeed, try, try again
اگر بار اول موفق نشدی دوباره بکوش و بکوش و بکوش.

If you can’t lick/beat them, join them
جنگ و زور آوری مکن با مست
پیش سر پنجه در بغل نه دست

He who pays the piper calls the tone
هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

Half a loaf is better than none/no bread
کاچی به از هیچی است.

A Hungry man is an angry man
آدم گرسنه ایمان ندارد.

He has a loose tongue
آدم دهن لقی است.

Haste makes waste
عجله کار شیطان است؛ شتاب کلید اندوه است.

He who hesitates is lost
کارها به صبر بر آید و مستعجل به سر در آید.

Honesty is the best policy
درستی بهترین سیاست است.

A Good wine needs no bush
اگرهست مرد از هنر بهره ور      هنر خود بگوید نه صاحب هنر
اگر مشک خالص نداری، مگوی    ورت هست خود فاش گردد ببوی

Give a dog a bad name and hang him
گر سر آزار داری،  بهانه بسیار داری.

God help those who help themselves
از تو حرکت، از خدا برکت.

Great promise, small performance
سنگ بزرگ علامت نزدن است.

Faint heart never won fair lady
عروس ملک کسی در کنار گیرد تنگ
که بوسه بر لب شمشیر آبدار نهد

The First blow is half the battle
ضربه اول نیمی از مبارزه است.

Fair exchange, no robbery
آنچه عوض دارد گله ندارد.

A Fault confessed is half redressed
گنه را عذر شوید جامه را آب.
اعتراف به خطا  نیمی از بخشودگی است.

Every dog is a lion at home
سگ در خانه صاحبش شیر است.

Every light has its shadow
هر گلی را خزانی در کمین است.

Either win the saddle or lose the horse
یا سر می رود یا کلاه می آید.

The End justifies the means
هدف وسیله را توجیه می کند.

Experience is the mother/father of wisdom
تجربه مادر/پدر خرد است.

Experience is the best teacher
تجربه بهترین معلم است.

Deeds not words
آزادگی مرد بکار است نه گفتار  آن به که عمل باشد و گفتار نباشد

Do well and have well
هر که به نیکی عمل آغاز کرد       نیکی او روی بدو باز کرد

Divide and rule
تفرقه بیانداز و حکومت کن.

The Darkest hour is that before down
نومید  مشو ز چاره جستن          کز دانه شگفت نیست رستن

Don’t put off for tomorrow what you can do today
کار امروز به فردا مفکن.

A Door must either be shut or open
نمی شود هم خدا را خواست و هم خرما را.

A Desperate man needs no help
از جان گذشته را به مدد احتیاج نیست.

Don’t cry over split milk
طرب نوجوان ز پیر مجو       که دگر ناید آب رفته بجوی

Bad actions lead to worse reaction
همینت پسند است اگر بشنوی    که گر خار کاری، سمن ندروی

Better bad now than worse later
جنگ اول به از صلح آخر.

Bad news travels fast
خبر بد زود پخش می شود.

A Bad workman blames his tools
عروس نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است.

Barking dogs seldom bite
سگ لاینده، گیرنده نبود.

Birds of a feather flock together
کبوتر با کبوتر باز با باز     کند همجنس با همجنس پرواز

Bargain is bargain
حساب حساب است، کاکا برادر.

The Best of friends must be apart
خورشید رخا ز بنده تحویل مکن    این  دخل مرا به هجر تبدیل مکن
خواهی که ز من جدا شوی بی سببی  خود دهر جدا کند تو تعجیل مکن

Cross the stream where it is shallowest
گره کز دست بگشاید چرا آزار دندان را.

Charity begins at home
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

Cowards die many times before their deaths
آدم نترس یکبار می میرد آدم ترسو هزار بار.
هر که ترسید مرد ، هر که نترسید برد؛ ترس برادر مرگ است.

Cut the cackle and come to the hoses
دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

Cross the bridge when one comes to it
چو فردا شود فکر فردا کنیم.

Clothes do not make the man
آدم را به جامه نشناسند؛ لباس طریقت به تقوا بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

هفت روز , هفت داستان واقعی 
 هدیه ویژه برای شما  لیسنینگ با داستانهای واقعی
برای دریافت هدیه موبایل خودت رو وارد کن
دریافت هدیه لیسنینگ
close-link