۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی که حتما پیشنهاد میشود .

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
1000 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی

 

 

همیشه زبان آموزان به دنبال یادگیری لغات جدید و کاربردی در زبان انگلیسی، برای بهتر صحبت کردن بوده اند. از این رو قصد داریم تا شما را با عبارات مهم در زبان انگلیسی آشنا کنیم. مسلماً بیشتر این لغات برای شما آسان و تا حدودی آشنا بوده، اما باید بدانید که این لغات بیشترین کاربرد را در مکالمات روزانه و محاوره ی انگلیسی دارند.

دانلود فیلم آموزش ۱۰۰۰ لغت پر کاربرد زبان انگلیسی

حتما بخوانید :  مکالمات پرکاربرد زبان انگلیسی

پیش از ادامه  مطالعه این مطلب هم به شما پیشنهاد میشود :

 

دانلود فیلم آموزش ۱۰۰۰ لغت پر کاربرد زبان انگلیسی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان عربی با معنی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان فرانسه با معنی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان ترکی استانبولی با معنی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان آلمانی با معنی

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Persian words.

NumberPersianin English
۱عنوانas
۲منI
۳خودhis
۴کهthat
۵اوhe
۶بودwas
۷برایfor
۸درon
۹هستیمare
۱۰باwith
۱۱آنهاthey
۱۲بودنbe
۱۳درat
۱۴یکone
۱۵دارندhave
۱۶اینthis
۱۷ازfrom
۱۸توسطby
۱۹داغhot
۲۰کلمهword
۲۱اماbut
۲۲چهwhat
۲۳برخی ازsome
۲۴استis
۲۵آنit
۲۶شماyou
۲۷و یاor
۲۸حالhad
۲۹ترthe
۳۰ازof
۳۱بهto
۳۲وand
۳۳دستa
۳۴درin
۳۵ماwe
۳۶می توانیدcan
۳۷ازout
۳۸دیگرother
۳۹بودwere
۴۰کهwhich
۴۱انجامdo
۴۲شانtheir
۴۳زمانtime
۴۴اگرif
۴۵خواهد شدwill
۴۶چگونهhow
۴۷گفت:said
۴۸پاan
۴۹هرeach
۵۰بگوtell
۵۱میکندdoes
۵۲مجموعهset
۵۳سهthree
۵۴می خواهمwant
۵۵هواair
۵۶به خوبیwell
۵۷همچنینalso
۵۸بازیplay
۵۹کوچکsmall
۶۰پایانend
۶۱قرار دادنput
۶۲خانهhome
۶۳بهعنوانread
۶۴دستhand
۶۵بندرport
۶۶بزرگlarge
۶۷طلسمspell
۶۸اضافهadd
۶۹حتیeven
۷۰زمینland
۷۱اینجاhere
۷۲بایدmust
۷۳بزرگbig
۷۴بالاhigh
۷۵از جملهsuch
۷۶به دنبالfollow
۷۷عملact
۷۸به همین دلیلwhy
۷۹بپرسیدask
۸۰مردهاmen
۸۱تغییرchange
۸۲رفتwent
۸۳نورlight
۸۴نوعkind
۸۵خاموشoff
۸۶نیازneed
۸۷خانهhouse
۸۸تصویرpicture
۸۹سعی کنیدtry
۹۰ماus
۹۱دوبارهagain
۹۲حیواناتanimal
۹۳نقطهpoint
۹۴مادرmother
۹۵جهانworld
۹۶در نزدیکیnear
۹۷ساختbuild
۹۸خودself
۹۹زمینearth
۱۰۰پدرfather
۱۰۱هرany
۱۰۲جدیدnew
۱۰۳کارwork
۱۰۴بخشpart
۱۰۵راtake
۱۰۶دریافتget
۱۰۷محلplace
۱۰۸ساخته شدهmade
۱۰۹زندهlive
۱۱۰که در آنwhere
۱۱۱پس ازafter
۱۱۲به عقبback
۱۱۳کمیlittle
۱۱۴تنهاonly
۱۱۵دورround
۱۱۶مردman
۱۱۷سالyear
۱۱۸آمدcame
۱۱۹نمایشshow
۱۲۰هرevery
۱۲۱خوبgood
۱۲۲به منme
۱۲۳راgive
۱۲۴ماour
۱۲۵درunder
۱۲۶نامونامname
۱۲۷بسیارvery
۱۲۸از طریقthrough
۱۲۹فقطjust
۱۳۰فرمform
۱۳۱حکمsentence
۱۳۲بزرگgreat
۱۳۳فکر کردنthink
۱۳۴می گویندsay
۱۳۵کمکhelp
۱۳۶کمlow
۱۳۷خطline
۱۳۸متفاوتdiffer
۱۳۹به نوبه خودturn
۱۴۰علتcause
۱۴۱بسیارmuch
۱۴۲متوسطmean
۱۴۳قبلbefore
۱۴۴حرکتmove
۱۴۵راستright
۱۴۶پسرboy
۱۴۷قدیمیold
۱۴۸همtoo
۱۴۹همانsame
۱۵۰اوshe
۱۵۱همهall
۱۵۲وجود داردthere
۱۵۳وقتی کهwhen
۱۵۴بالاup
۱۵۵استفادهuse
۱۵۶خود راyour
۱۵۷راهway
۱۵۸در موردabout
۱۵۹بسیاری ازmany
۱۶۰پس از آنthen
۱۶۱آنها راthem
۱۶۲نوشتنwrite
۱۶۳راwould
۱۶۴مانندlike
۱۶۵تاso
۱۶۶اینهاthese
۱۶۷اوher
۱۶۸طولانیlong
۱۶۹راmake
۱۷۰چیزی کهthing
۱۷۱ببینیدsee
۱۷۲اوhim
۱۷۳دوtwo
۱۷۴داردhas
۱۷۵نگاهlook
۱۷۶ترmore
۱۷۷روزday
۱۷۸می تواندcould
۱۷۹بهgo
۱۸۰آمدهcome
۱۸۱انجامdid
۱۸۲تعدادnumber
۱۸۳صداsound
۱۸۴هیچno
۱۸۵بیشترینmost
۱۸۶مردمpeople
۱۸۷منmy
۱۸۸رویover
۱۸۹می دانمknow
۱۹۰ابwater
۱۹۱نسبت بهthan
۱۹۲تماسcall
۱۹۳اولینfirst
۱۹۴کهwho
۱۹۵ممکن استmay
۱۹۶پایینdown
۱۹۷سمتside
۱۹۸بودهbeen
۱۹۹ساعتnow
۲۰۰پیدا کردنfind
۲۰۱سرhead
۲۰۲ایستادنstand
۲۰۳خودown
۲۰۴صفحهpage
۲۰۵بایدshould
۲۰۶کشورcountry
۲۰۷یافتfound
۲۰۸پاسخanswer
۲۰۹مدرسهschool
۲۱۰رشدgrow
۲۱۱مطالعهstudy
۲۱۲هنوزstill
۲۱۳یادگیریlearn
۲۱۴کارخانهplant
۲۱۵پوششcover
۲۱۶مواد غذاییfood
۲۱۷آفتابsun
۲۱۸چهارfour
۲۱۹بینbetween
۲۲۰دولتstate
۲۲۱نگه داشتنkeep
۲۲۲چشمeye
۲۲۳هرگزnever
۲۲۴آخرینlast
۲۲۵اجازهlet
۲۲۶فکرthought
۲۲۷شهرستانcity
۲۲۸درختtree
۲۲۹صلیبcross
۲۳۰مزرعهfarm
۲۳۱سختhard
۲۳۲شروعstart
۲۳۳زورmight
۲۳۴داستانstory
۲۳۵ارهsaw
۲۳۶بسیارfar
۲۳۷دریاsea
۲۳۸قرعه کشیdraw
۲۳۹سمت چپleft
۲۴۰اواخرlate
۲۴۱اجراrun
۲۴۲نکنdon’t
۲۴۳در حالی کهwhile
۲۴۴مطبوعاتpress
۲۴۵نزدیکclose
۲۴۶شبnight
۲۴۷واقعیreal
۲۴۸زندگیlife
۲۴۹کمfew
۲۵۰شمالnorth
۲۵۱کتابbook
۲۵۲حملcarry
۲۵۳در زمانtook
۲۵۴علمscience
۲۵۵خوردنeat
۲۵۶اتاقroom
۲۵۷دوستانfriend
۲۵۸آغاز شدbegan
۲۵۹ایدهidea
۲۶۰ماهیfish
۲۶۱کوهmountain
۲۶۲توقفstop
۲۶۳یک بارonce
۲۶۴پایهbase
۲۶۵گوشhear
۲۶۶اسبhorse
۲۶۷برشcut
۲۶۸مطمئنsure
۲۶۹تماشایwatch
۲۷۰رنگcolor
۲۷۱صورتface
۲۷۲چوبwood
۲۷۳اصلیmain
۲۷۴بازopen
۲۷۵به نظر می رسدseem
۲۷۶با همtogether
۲۷۷بعدیnext
۲۷۸سفیدwhite
۲۷۹کودکانchildren
۲۸۰شروعbegin
۲۸۱روgot
۲۸۲راه رفتنwalk
۲۸۳مثالexample
۲۸۴آسانease
۲۸۵مقالهpaper
۲۸۶گروهgroup
۲۸۷همیشهalways
۲۸۸موسیقیmusic
۲۸۹آنthose
۲۹۰هر دوboth
۲۹۱علامتmark
۲۹۲غالباoften
۲۹۳نامهletter
۲۹۴تا زمانی کهuntil
۲۹۵مایلmile
۲۹۶رودخانهriver
۲۹۷اتومبیلcar
۲۹۸پاfeet
۲۹۹مراقبتcare
۳۰۰دومsecond
۳۰۱کافیenough
۳۰۲سادهplain
۳۰۳دخترgirl
۳۰۴معمولusual
۳۰۵جوانyoung
۳۰۶امادهready
۳۰۷بالاabove
۳۰۸همیشهever
۳۰۹قرمزred
۳۱۰لیستlist
۳۱۱هر چندthough
۳۱۲احساسfeel
۳۱۳بحثtalk
۳۱۴پرندهbird
۳۱۵بزودیsoon
۳۱۶بدنbody
۳۱۷سگdog
۳۱۸خانوادهfamily
۳۱۹مستقیمdirect
۳۲۰مطرحpose
۳۲۱ترکleave
۳۲۲آهنگsong
۳۲۳اندازه گیریmeasure
۳۲۴دربdoor
۳۲۵محصولproduct
۳۲۶سیاه و سفیدblack
۳۲۷کوتاهshort
۳۲۸بر اساس اعدادnumeral
۳۲۹کلاسclass
۳۳۰بادwind
۳۳۱سوالquestion
۳۳۲اتفاق می افتدhappen
۳۳۳کاملcomplete
۳۳۴کشتیship
۳۳۵منطقهarea
۳۳۶نیمhalf
۳۳۷سنگrock
۳۳۸منظورorder
۳۳۹آتشfire
۳۴۰جنوبsouth
۳۴۱مشکلproblem
۳۴۲قطعهpiece
۳۴۳گفتtold
۳۴۴می دانستم کهknew
۳۴۵عبورpass
۳۴۶از سالsince
۳۴۷بالاtop
۳۴۸تمامwhole
۳۴۹پادشاهking
۳۵۰خیابانstreet
۳۵۱اینچinch
۳۵۲ضربmultiply
۳۵۳هیچnothing
۳۵۴البتهcourse
۳۵۵اقامتstay
۳۵۶چرخwheel
۳۵۷کاملfull
۳۵۸نیرویforce
۳۵۹آبیblue
۳۶۰شیobject
۳۶۱تصمیم گیdecide
۳۶۲سطحsurface
۳۶۳عمیقdeep
۳۶۴ماهmoon
۳۶۵جزیرهisland
۳۶۶پاfoot
۳۶۷سیستمsystem
۳۶۸مشغولbusy
۳۶۹آزمونtest
۳۷۰رکوردrecord
۳۷۱قایقboat
۳۷۲مشترکcommon
۳۷۳طلاgold
۳۷۴ممکنpossible
۳۷۵هواپیماplane
۳۷۶جاstead
۳۷۷خشکdry
۳۷۸جای تعجبwonder
۳۷۹خندهlaugh
۳۸۰هزارthousand
۳۸۱پیشago
۳۸۲فرارran
۳۸۳بررسیcheck
۳۸۴بازیgame
۳۸۵شکلshape
۳۸۶برابرequate
۳۸۷داغhot
۳۸۸دستmiss
۳۸۹آوردهbrought
۳۹۰حرارتheat
۳۹۱برفsnow
۳۹۲لاستیکtire
۳۹۳راbring
۳۹۴بلهyes
۳۹۵دورdistant
۳۹۶پرfill
۳۹۷شرقeast
۳۹۸رنگpaint
۳۹۹زبانlanguage
۴۰۰در میانamong
۴۰۱واحدunit
۴۰۲قدرتpower
۴۰۳شهرtown
۴۰۴خوبfine
۴۰۵معینcertain
۴۰۶پروازfly
۴۰۷سقوطfall
۴۰۸شودlead
۴۰۹فریادcry
۴۱۰تاریکdark
۴۱۱ماشینmachine
۴۱۲یادداشتnote
۴۱۳صبرwait
۴۱۴برنامهplan
۴۱۵شکلfigure
۴۱۶ستارهstar
۴۱۷جعبهbox
۴۱۸اسمnoun
۴۱۹حوزهfield
۴۲۰بقیهrest
۴۲۱درستcorrect
۴۲۲قادرable
۴۲۳پوندpound
۴۲۴انجامdone
۴۲۵زیباییbeauty
۴۲۶درایوdrive
۴۲۷ایستاده بودstood
۴۲۸شاملcontain
۴۲۹جلوfront
۴۳۰آموزشteach
۴۳۱هفتهweek
۴۳۲نهاییfinal
۴۳۳بهgave
۴۳۴سبزgreen
۴۳۵آهoh
۴۳۶سریعquick
۴۳۷توسعهdevelop
۴۳۸اقیانوسocean
۴۳۹گرمwarm
۴۴۰رایگانfree
۴۴۱دقیقهminute
۴۴۲قویstrong
۴۴۳ویژهspecial
۴۴۴ذهنmind
۴۴۵پشت سرbehind
۴۴۶روشنclear
۴۴۷دمtail
۴۴۸محصولproduce
۴۴۹واقعfact
۴۵۰فضاspace
۴۵۱شنیدهheard
۴۵۲بهترینbest
۴۵۳ساعتhour
۴۵۴بهترbetter
۴۵۵درست استtrue
۴۵۶درduring
۴۵۷صدhundred
۴۵۸پنجfive
۴۵۹به یاد داشremember
۴۶۰گامstep
۴۶۱اوایلearly
۴۶۲نگه داشتنhold
۴۶۳غربwest
۴۶۴زمینground
۴۶۵علاقهinterest
۴۶۶رسیدن بهreach
۴۶۷سریعfast
۴۶۸فعلverb
۴۶۹آواز خواندنsing
۴۷۰گوش دادنlisten
۴۷۱ششsix
۴۷۲جدولtable
۴۷۳سفرtravel
۴۷۴کمترless
۴۷۵صبحmorning
۴۷۶دهten
۴۷۷سادهsimple
۴۷۸چندseveral
۴۷۹واکهvowel
۴۸۰به سمتtoward
۴۸۱جنگwar
۴۸۲ذخیره کردنlay
۴۸۳در برابرagainst
۴۸۴الگویpattern
۴۸۵کندslow
۴۸۶مرکزcenter
۴۸۷دوست دارمlove
۴۸۸فردperson
۴۸۹پولmoney
۴۹۰خدمتserve
۴۹۱به نظر می رسدappear
۴۹۲جادهroad
۴۹۳نقشهmap
۴۹۴بارانrain
۴۹۵قانونrule
۴۹۶حکومتgovern
۴۹۷کشیدنpull
۴۹۸سردcold
۴۹۹اطلاعnotice
۵۰۰صدایvoice
۵۰۱انرژیenergy
۵۰۲شکارhunt
۵۰۳احتمالیprobable
۵۰۴تختbed
۵۰۵برادرbrother
۵۰۶تخم مرغegg
۵۰۷سوارride
۵۰۸سلولcell
۵۰۹باورbelieve
۵۱۰شایدperhaps
۵۱۱انتخاب کنیدpick
۵۱۲ناگهانیsudden
۵۱۳شمارcount
۵۱۴مربعsquare
۵۱۵دلیلreason
۵۱۶طولlength
۵۱۷نمایندگیrepresent
۵۱۸هنرart
۵۱۹موضوعsubject
۵۲۰منطقهregion
۵۲۱اندازهsize
۵۲۲متفاوت اvary
۵۲۳حل و فصلsettle
۵۲۴کنندspeak
۵۲۵وزنweight
۵۲۶عمومیgeneral
۵۲۷یخice
۵۲۸موضوعmatter
۵۲۹دایرهcircle
۵۳۰جفتpair
۵۳۱عبارتند ازinclude
۵۳۲تقسیمdivide
۵۳۳هجاsyllable
۵۳۴نمدfelt
۵۳۵بزرگgrand
۵۳۶توپball
۵۳۷هنوزyet
۵۳۸موجwave
۵۳۹رها کردنdrop
۵۴۰قلبheart
۵۴۱ساعتam
۵۴۲حاضرpresent
۵۴۳سنگینheavy
۵۴۴رقصdance
۵۴۵موتورengine
۵۴۶موقعیتposition
۵۴۷دستarm
۵۴۸گستردهwide
۵۴۹بادبانsail
۵۵۰مادهmaterial
۵۵۱بخشfraction
۵۵۲جنگلforest
۵۵۳نشستنsit
۵۵۴مسابقهrace
۵۵۵پنجرهwindow
۵۵۶فروشگاهstore
۵۵۷تابستانsummer
۵۵۸قطارtrain
۵۵۹خوابsleep
۵۶۰ثابتprove
۵۶۱تنهاlone
۵۶۲پاleg
۵۶۳ورزشexercise
۵۶۴دیوارwall
۵۶۵گرفتنcatch
۵۶۶کوهmount
۵۶۷آرزوwish
۵۶۸آسمانsky
۵۶۹هیئت مدیرهboard
۵۷۰لذتjoy
۵۷۱زمستانwinter
۵۷۲شنبهsat
۵۷۳نوشته شدهwritten
۵۷۴وحشیwild
۵۷۵ابزارinstrument
۵۷۶نگه داشتهkept
۵۷۷شیشه ایglass
۵۷۸چمنgrass
۵۷۹گاوcow
۵۸۰کارjob
۵۸۱لبهedge
۵۸۲علامتsign
۵۸۳بازدیدvisit
۵۸۴گذشتهpast
۵۸۵نرمsoft
۵۸۶سرگرمfun
۵۸۷روشنbright
۵۸۸گازgas
۵۸۹آب و هواweather
۵۹۰ماهmonth
۵۹۱میلیونmillion
۵۹۲تحملbear
۵۹۳پایانfinish
۵۹۴شادhappy
۵۹۵امیدوارمhope
۵۹۶گلflower
۵۹۷پوشاندنclothe
۵۹۸عجیب و غرstrange
۵۹۹رفتهgone
۶۰۰تجارتtrade
۶۰۱ملودیmelody
۶۰۲سفرtrip
۶۰۳دفترoffice
۶۰۴دریافتreceive
۶۰۵ردیفrow
۶۰۶دهانmouth
۶۰۷دقیقexact
۶۰۸نمادsymbol
۶۰۹مرگdie
۶۱۰کمترینleast
۶۱۱مشکلtrouble
۶۱۲فریادshout
۶۱۳جزexcept
۶۱۴نوشتwrote
۶۱۵دانهseed
۶۱۶تنtone
۶۱۷عضویتjoin
۶۱۸نشان می دهدsuggest
۶۱۹تمیزclean
۶۲۰استراحتbreak
۶۲۱خانمlady
۶۲۲حیاطyard
۶۲۳افزایشrise
۶۲۴بدbad
۶۲۵ضربهblow
۶۲۶نفتoil
۶۲۷خونblood
۶۲۸دستزدنtouch
۶۲۹رشدgrew
۶۳۰در صدcent
۶۳۱مخلوطmix
۶۳۲تیمteam
۶۳۳سیمwire
۶۳۴هزینهcost
۶۳۵از دست دادهlost
۶۳۶قهوه ایbrown
۶۳۷لباسwear
۶۳۸باغgarden
۶۳۹برابرequal
۶۴۰ارسالsent
۶۴۱کنیدchoose
۶۴۲سقوطfell
۶۴۳مناسبfit
۶۴۴جریانflow
۶۴۵عادلانهfair
۶۴۶بانکbank
۶۴۷جمع آوریcollect
۶۴۸ذخیرهsave
۶۴۹کنترلcontrol
۶۵۰اعشاریdecimal
۶۵۱گوشear
۶۵۲دیگرelse
۶۵۳کاملاquite
۶۵۴شکستbroke
۶۵۵موردcase
۶۵۶متوسطmiddle
۶۵۷کشتنkill
۶۵۸پسرson
۶۵۹دریاچهlake
۶۶۰لحظه ایmoment
۶۶۱مقیاسscale
۶۶۲با صداloud
۶۶۳بهارspring
۶۶۴مشاهدهobserve
۶۶۵کودکchild
۶۶۶مستقیمstraight
۶۶۷همخوانconsonant
۶۶۸کشورnation
۶۶۹فرهنگ لغتdictionary
۶۷۰شیرmilk
۶۷۱سرعتspeed
۶۷۲روشmethod
۶۷۳عضوorgan
۶۷۴پرداختpay
۶۷۵سنage
۶۷۶بخشsection
۶۷۷لباسdress
۶۷۸ابرcloud
۶۷۹تعجبsurprise
۶۸۰آرامquiet
۶۸۱سنگstone
۶۸۲کوچکtiny
۶۸۳صعودclimb
۶۸۴سردcool
۶۸۵طراحیdesign
۶۸۶ضعیفpoor
۶۸۷زیادیlot
۶۸۸تجربهexperiment
۶۸۹پایینbottom
۶۹۰کلیدkey
۶۹۱اهنiron
۶۹۲تکsingle
۶۹۳چوبstick
۶۹۴تختflat
۶۹۵بیستtwenty
۶۹۶پوستskin
۶۹۷لبخندsmile
۶۹۸چینcrease
۶۹۹سوراخhole
۷۰۰پرش بهjump
۷۰۱کودکbaby
۷۰۲هشتeight
۷۰۳روستایvillage
۷۰۴ملاقاتmeet
۷۰۵ریشهroot
۷۰۶خریدbuy
۷۰۷بالا بردنraise
۷۰۸حلsolve
۷۰۹فلزmetal
۷۱۰چهwhether
۷۱۱فشارpush
۷۱۲هفتseven
۷۱۳بندparagraph
۷۱۴سومthird
۷۱۵بایدshall
۷۱۶برگزار شدheld
۷۱۷موhair
۷۱۸توصیفdescribe
۷۱۹آشپزcook
۷۲۰طبقهfloor
۷۲۱یاeither
۷۲۲نتیجهresult
۷۲۳رایتburn
۷۲۴تپهhill
۷۲۵امنsafe
۷۲۶گربهcat
۷۲۷قرنcentury
۷۲۸در نظرconsider
۷۲۹نوعtype
۷۳۰قانونlaw
۷۳۱بیتbit
۷۳۲ساحلcoast
۷۳۳کپیcopy
۷۳۴عبارتphrase
۷۳۵خاموشsilent
۷۳۶بلندtall
۷۳۷شنsand
۷۳۸خاکsoil
۷۳۹رولroll
۷۴۰درجه حرارتtemperature
۷۴۱انگشتfinger
۷۴۲صنعتindustry
۷۴۳ارزشvalue
۷۴۴مبارزهfight
۷۴۵دروغlie
۷۴۶ضرب و شتمbeat
۷۴۷تحریکexcite
۷۴۸طبیعیnatural
۷۴۹نظرview
۷۵۰احساسsense
۷۵۱سرمایهcapital
۷۵۲نهwon’t
۷۵۳صندلیchair
۷۵۴خطرdanger
۷۵۵میوهfruit
۷۵۶غنیrich
۷۵۷ضخامتthick
۷۵۸سربازsoldier
۷۵۹روندprocess
۷۶۰کارoperate
۷۶۱عملpractice
۷۶۲جداگانهseparate
۷۶۳دشوارdifficult
۷۶۴دکترdoctor
۷۶۵لطفاplease
۷۶۶محافظتprotect
۷۶۷ظهرnoon
۷۶۸محصولcrop
۷۶۹مدرنmodern
۷۷۰عنصرelement
۷۷۱ضربهhit
۷۷۲دانش آموزstudent
۷۷۳گوشهcorner
۷۷۴حزبparty
۷۷۵عرضهsupply
۷۷۶کهwhose
۷۷۷قرارlocate
۷۷۸حلقهring
۷۷۹شخصیتcharacter
۷۸۰حشراتinsect
۷۸۱گرفتارcaught
۷۸۲دورهperiod
۷۸۳نشان می دهدindicate
۷۸۴رادیوradio
۷۸۵صحبتspoke
۷۸۶اتمatom
۷۸۷انسانیhuman
۷۸۸تاریخhistory
۷۸۹اثرeffect
۷۹۰برقelectric
۷۹۱انتظارexpect
۷۹۲استخوانbone
۷۹۳نردهrail
۷۹۴تصور کنیدimagine
۷۹۵ارائهprovide
۷۹۶توافقagree
۷۹۷بنابر اینthus
۷۹۸ملایمgentle
۷۹۹زنwoman
۸۰۰کاپیتانcaptain
۸۰۱حدس می زنمguess
۸۰۲لازمnecessary
۸۰۳تیزsharp
۸۰۴بالwing
۸۰۵ایجادcreate
۸۰۶همسایهneighbor
۸۰۷شستشوwash
۸۰۸خفاشbat
۸۰۹نهrather
۸۱۰جمعیتcrowd
۸۱۱ذرتcorn
۸۱۲مقایسهcompare
۸۱۳شعرpoem
۸۱۴رشتهstring
۸۱۵زنگbell
۸۱۶بستگی داردdepend
۸۱۷گوشتmeat
۸۱۸مالیدنrub
۸۱۹لولهtube
۸۲۰معروفfamous
۹۲۱دلارdollar
۸۲۲جریانstream
۸۲۳ترسfear
۲۸۴نظرsight
۸۲۵نازکthin
۸۲۶مثلثtriangle
۸۲۷سیارهplanet
۸۲۸عجله بhurry
۸۲۹رئیسchief
۸۳۰مستعمرهcolony
۸۳۱ساعتclock
۸۳۲معدنmine
۸۳۳کراواتtie
۸۳۴وارد شدنenter
۸۳۵اصلیmajor
۸۳۶تازهfresh
۸۳۷جستجوsearch
۸۳۸ارسالsend
۸۳۹زردyellow
۸۴۰اسلحهgun
۸۴۱اجازهallow
۸۴۲چاپprint
۸۴۳مردهdead
۸۴۴نقطهspot
۸۴۵بیابانdesert
۸۴۶کت و شsuit
۸۴۷جریانcurrent
۸۴۸آسانسورlift
۸۴۰افزایشrose
۸۵۰رسیدنarrive
۸۵۱کارشناسmaster
۸۵۲آهنگtrack
۸۵۳پدر و مادرparent
۸۵۴ساحلshore
۸۵۵بخشdivision
۸۵۶ورقsheet
۸۵۷مادهsubstance
۸۵۸به نفعfavor
۸۵۹اتصالconnect
۸۶۰پستpost
۸۶۱خرج کردنspend
۸۶۲وترchord
۸۶۳چربیfat
۸۶۴خوشحالمglad
۸۶۵اصلیoriginal
۸۶۶سهمshare
۸۶۷ایستگاهstation
۸۶۸پدرdad
۸۶۹نانbread
۸۷۰شارژcharge
۸۷۱مناسبproper
۸۷۲بارbar
۸۷۳پیشنهادoffer
۸۷۴بخشsegment
۸۷۵بردهslave
۸۷۶اردکduck
۸۷۷فوریinstant
۸۷۸بازارmarket
۸۷۹درجهdegree
۸۸۰جمعیتpopulate
۸۸۱جوجهchick
۸۸۲عزیزdear
۸۸۳دشمنenemy
۸۸۴پاسخreply
۸۸۵نوشابهdrink
۸۸۶رخ می دهدoccur
۸۸۷پشتیبانیsupport
۸۸۸سخنرانیspeech
۸۸۹طبیعتnature
۸۹۰دامنهrange
۸۹۱بخارsteam
۸۹۲حرکتmotion
۸۹۳راهpath
۸۹۴مایعliquid
۸۹۵ورود بهlog
۸۹۶به معنایmeant
۸۹۷خارج قسمتquotient
۸۹۸دندانهاteeth
۸۹۹پوستهshell
۹۰۰گردنneck
۹۰۱اکسیژنoxygen
۹۰۲قندsugar
۹۰۳مرگdeath
۹۰۴خوبpretty
۹۰۵مهارتskill
۹۰۶زنانwomen
۹۰۷فصلseason
۹۰۸راه حلsolution
۹۰۹مغناطیسmagnet
۹۱۰نقره ایsilver
۹۱۱تشکرthank
۹۱۲شاخهbranch
۹۱۳مسابقهmatch
۹۱۴پسوندsuffix
۹۱۵ویژهespecially
۹۱۶انجیرfig
۹۱۷ترسafraid
۹۱۸بزرگhuge
۹۱۹خواهرsister
۹۲۰فولادsteel
۹۲۱بحثdiscuss
۹۲۲به جلوforward
۹۲۳مشابهsimilar
۹۲۴راهنماییguide
۹۲۵تجربهexperience
۹۲۶نمرهscore
۹۲۷سیبapple
۹۲۸خریداریbought
۹۲۹رهبریled
۹۳۰زمینpitch
۹۳۱کتcoat
۹۳۲جرمmass
۹۳۳کارتcard
۹۳۴گروهband
۹۳۵طنابrope
۹۳۶لغزشslip
۹۳۷برندهwin
۹۳۸رویاdream
۹۳۹شبevening
۹۴۰شرایطcondition
۹۴۱خوراکfeed
۹۴۲ابزارtool
۹۴۳کلtotal
۹۴۴اساسیbasic
۹۴۵بویsmell
۹۴۶درهvalley
۹۴۷و نهnor
۹۴۸دوdouble
۹۴۹صندلیseat
۹۵۰ادامهcontinue
۹۵۱بلوکblock
۹۵۲نمودارchart
۹۵۳کلاهhat
۹۵۴فروشsell
۹۵۵موفقیتsuccess
۹۵۶شرکتcompany
۹۵۷تفریقsubtract
۹۵۸رویدادevent
۹۵۹خاصparticular
۹۶۰معاملهdeal
۹۶۱شناswim
۹۶۲مدتterm
۹۶۳در مقابلopposite
۹۶۴همسرwife
۹۶۵کفشshoe
۹۶۶شانهshoulder
۹۶۷گسترشspread
۹۶۸ترتیبarrange
۹۶۹اردوگاهcamp
۹۷۰اختراعinvent
۹۷۱پنبهcotton
۹۷۲متولدborn
۹۷۳تعیینdetermine
۹۷۴کوارتquart
۹۷۵نهnine
۹۷۶کامیونtruck
۹۷۷سر و صداnoise
۹۷۸سطحlevel
۹۷۹شانسchance
۹۸۰جمع کردنgather
۹۸۱فروشگاهshop
۹۸۲کششstretch
۹۸۳پرتابthrow
۹۸۴درخششshine
۹۸۵خاصیتproperty
۹۸۶ستونcolumn
۹۸۷مولکولmolecule
۹۸۸ب کنیدselect
۹۸۹اشتباهwrong
۹۹۰خاکستریgray
۹۹۱تکرارrepeat
۹۹۲نیازrequire
۹۹۳پهنbroad
۹۹۴آمادهprepare
۹۹۵نمکsalt
۹۹۶بینیnose
۹۹۷جمعplural
۹۹۸خشمanger
۹۹۹ادعاclaim
۱۰۰۰قارهcontinent

30 Comments:

  1. خوب حالت past یا چیزای دیگشو نوشته!همین ک ذهنتونو درگیر کرده خودش خیلی ارزش داره چون باعث میشه بیشتر یاد بگیرید…:)

   1. سلام لغات پر کاربردی هستند ولی تلفظ صحیح آنها خیلی مهم است اگه کنار جدول لغات، تلفظ هم بود عالی میشد.تشکر

 1. Latif; سلام میشه فایل صوتی یا ویدیو ۱۰۰۰ کلمه مهم و پر کاربرد بالا رو هم بزارید البته فقط صوت انگلیسی و اگر ویدیو معنی در زیر کلمه. تشکر

 2. سلام
  ممنون از پست مفیدتون
  من می تونم از این ۱۰۰۰ کلمه در اپلیکیشن با ذکر منبع استفاده کنم؟

  1. چند تا از کلمه ها معنی هاشون درست نبود . کل معنای کلمات رو برداشتیم تا ترجمه هاش بازبینی بشه دوباره بزاریم . ان شاءالله به زودی گذاشته میشه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.