۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی که حتما پیشنهاد میشود .

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
1000 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی

 

 

همیشه زبان آموزان به دنبال یادگیری لغات جدید و کاربردی در زبان انگلیسی، برای بهتر صحبت کردن بوده اند. از این رو قصد داریم تا شما را با عبارات مهم در زبان انگلیسی آشنا کنیم. مسلماً بیشتر این لغات برای شما آسان و تا حدودی آشنا بوده، اما باید بدانید که این لغات بیشترین کاربرد را در مکالمات روزانه و محاوره ی انگلیسی دارند.

دانلود فیلم آموزش ۱۰۰۰ لغت پر کاربرد زبان انگلیسی

حتما بخوانید :  مکالمات پرکاربرد زبان انگلیسی

پیش از ادامه  مطالعه این مطلب هم به شما پیشنهاد میشود :

 

دانلود فیلم آموزش ۱۰۰۰ لغت پر کاربرد زبان انگلیسی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان عربی با معنی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان فرانسه با معنی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان ترکی استانبولی با معنی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد زبان آلمانی با معنی

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Persian words.

Number Persian in English
۱ عنوان as
۲ من I
۳ خود his
۴ که that
۵ او he
۶ بود was
۷ برای for
۸ در on
۹ هستیم are
۱۰ با with
۱۱ آنها they
۱۲ بودن be
۱۳ در at
۱۴ یک one
۱۵ دارند have
۱۶ این this
۱۷ از from
۱۸ توسط by
۱۹ داغ hot
۲۰ کلمه word
۲۱ اما but
۲۲ چه what
۲۳ برخی از some
۲۴ است is
۲۵ آن it
۲۶ شما you
۲۷ و یا or
۲۸ حال had
۲۹ تر the
۳۰ از of
۳۱ به to
۳۲ و and
۳۳ دست a
۳۴ در in
۳۵ ما we
۳۶ می توانید can
۳۷ از out
۳۸ دیگر other
۳۹ بود were
۴۰ که which
۴۱ انجام do
۴۲ شان their
۴۳ زمان time
۴۴ اگر if
۴۵ خواهد شد will
۴۶ چگونه how
۴۷ گفت: said
۴۸ پا an
۴۹ هر each
۵۰ بگو tell
۵۱ میکند does
۵۲ مجموعه set
۵۳ سه three
۵۴ می خواهم want
۵۵ هوا air
۵۶ به خوبی well
۵۷ همچنین also
۵۸ بازی play
۵۹ کوچک small
۶۰ پایان end
۶۱ قرار دادن put
۶۲ خانه home
۶۳ بهعنوان read
۶۴ دست hand
۶۵ بندر port
۶۶ بزرگ large
۶۷ طلسم spell
۶۸ اضافه add
۶۹ حتی even
۷۰ زمین land
۷۱ اینجا here
۷۲ باید must
۷۳ بزرگ big
۷۴ بالا high
۷۵ از جمله such
۷۶ به دنبال follow
۷۷ عمل act
۷۸ به همین دلیل why
۷۹ بپرسید ask
۸۰ مردها men
۸۱ تغییر change
۸۲ رفت went
۸۳ نور light
۸۴ نوع kind
۸۵ خاموش off
۸۶ نیاز need
۸۷ خانه house
۸۸ تصویر picture
۸۹ سعی کنید try
۹۰ ما us
۹۱ دوباره again
۹۲ حیوانات animal
۹۳ نقطه point
۹۴ مادر mother
۹۵ جهان world
۹۶ در نزدیکی near
۹۷ ساخت build
۹۸ خود self
۹۹ زمین earth
۱۰۰ پدر father
۱۰۱ هر any
۱۰۲ جدید new
۱۰۳ کار work
۱۰۴ بخش part
۱۰۵ را take
۱۰۶ دریافت get
۱۰۷ محل place
۱۰۸ ساخته شده made
۱۰۹ زنده live
۱۱۰ که در آن where
۱۱۱ پس از after
۱۱۲ به عقب back
۱۱۳ کمی little
۱۱۴ تنها only
۱۱۵ دور round
۱۱۶ مرد man
۱۱۷ سال year
۱۱۸ آمد came
۱۱۹ نمایش show
۱۲۰ هر every
۱۲۱ خوب good
۱۲۲ به من me
۱۲۳ را give
۱۲۴ ما our
۱۲۵ در under
۱۲۶ نامونام name
۱۲۷ بسیار very
۱۲۸ از طریق through
۱۲۹ فقط just
۱۳۰ فرم form
۱۳۱ حکم sentence
۱۳۲ بزرگ great
۱۳۳ فکر کردن think
۱۳۴ می گویند say
۱۳۵ کمک help
۱۳۶ کم low
۱۳۷ خط line
۱۳۸ متفاوت differ
۱۳۹ به نوبه خود turn
۱۴۰ علت cause
۱۴۱ بسیار much
۱۴۲ متوسط mean
۱۴۳ قبل before
۱۴۴ حرکت move
۱۴۵ راست right
۱۴۶ پسر boy
۱۴۷ قدیمی old
۱۴۸ هم too
۱۴۹ همان same
۱۵۰ او she
۱۵۱ همه all
۱۵۲ وجود دارد there
۱۵۳ وقتی که when
۱۵۴ بالا up
۱۵۵ استفاده use
۱۵۶ خود را your
۱۵۷ راه way
۱۵۸ در مورد about
۱۵۹ بسیاری از many
۱۶۰ پس از آن then
۱۶۱ آنها را them
۱۶۲ نوشتن write
۱۶۳ را would
۱۶۴ مانند like
۱۶۵ تا so
۱۶۶ اینها these
۱۶۷ او her
۱۶۸ طولانی long
۱۶۹ را make
۱۷۰ چیزی که thing
۱۷۱ ببینید see
۱۷۲ او him
۱۷۳ دو two
۱۷۴ دارد has
۱۷۵ نگاه look
۱۷۶ تر more
۱۷۷ روز day
۱۷۸ می تواند could
۱۷۹ به go
۱۸۰ آمده come
۱۸۱ انجام did
۱۸۲ تعداد number
۱۸۳ صدا sound
۱۸۴ هیچ no
۱۸۵ بیشترین most
۱۸۶ مردم people
۱۸۷ من my
۱۸۸ روی over
۱۸۹ می دانم know
۱۹۰ اب water
۱۹۱ نسبت به than
۱۹۲ تماس call
۱۹۳ اولین first
۱۹۴ که who
۱۹۵ ممکن است may
۱۹۶ پایین down
۱۹۷ سمت side
۱۹۸ بوده been
۱۹۹ ساعت now
۲۰۰ پیدا کردن find
۲۰۱ سر head
۲۰۲ ایستادن stand
۲۰۳ خود own
۲۰۴ صفحه page
۲۰۵ باید should
۲۰۶ کشور country
۲۰۷ یافت found
۲۰۸ پاسخ answer
۲۰۹ مدرسه school
۲۱۰ رشد grow
۲۱۱ مطالعه study
۲۱۲ هنوز still
۲۱۳ یادگیری learn
۲۱۴ کارخانه plant
۲۱۵ پوشش cover
۲۱۶ مواد غذایی food
۲۱۷ آفتاب sun
۲۱۸ چهار four
۲۱۹ بین between
۲۲۰ دولت state
۲۲۱ نگه داشتن keep
۲۲۲ چشم eye
۲۲۳ هرگز never
۲۲۴ آخرین last
۲۲۵ اجازه let
۲۲۶ فکر thought
۲۲۷ شهرستان city
۲۲۸ درخت tree
۲۲۹ صلیب cross
۲۳۰ مزرعه farm
۲۳۱ سخت hard
۲۳۲ شروع start
۲۳۳ زور might
۲۳۴ داستان story
۲۳۵ اره saw
۲۳۶ بسیار far
۲۳۷ دریا sea
۲۳۸ قرعه کشی draw
۲۳۹ سمت چپ left
۲۴۰ اواخر late
۲۴۱ اجرا run
۲۴۲ نکن don’t
۲۴۳ در حالی که while
۲۴۴ مطبوعات press
۲۴۵ نزدیک close
۲۴۶ شب night
۲۴۷ واقعی real
۲۴۸ زندگی life
۲۴۹ کم few
۲۵۰ شمال north
۲۵۱ کتاب book
۲۵۲ حمل carry
۲۵۳ در زمان took
۲۵۴ علم science
۲۵۵ خوردن eat
۲۵۶ اتاق room
۲۵۷ دوستان friend
۲۵۸ آغاز شد began
۲۵۹ ایده idea
۲۶۰ ماهی fish
۲۶۱ کوه mountain
۲۶۲ توقف stop
۲۶۳ یک بار once
۲۶۴ پایه base
۲۶۵ گوش hear
۲۶۶ اسب horse
۲۶۷ برش cut
۲۶۸ مطمئن sure
۲۶۹ تماشای watch
۲۷۰ رنگ color
۲۷۱ صورت face
۲۷۲ چوب wood
۲۷۳ اصلی main
۲۷۴ باز open
۲۷۵ به نظر می رسد seem
۲۷۶ با هم together
۲۷۷ بعدی next
۲۷۸ سفید white
۲۷۹ کودکان children
۲۸۰ شروع begin
۲۸۱ رو got
۲۸۲ راه رفتن walk
۲۸۳ مثال example
۲۸۴ آسان ease
۲۸۵ مقاله paper
۲۸۶ گروه group
۲۸۷ همیشه always
۲۸۸ موسیقی music
۲۸۹ آن those
۲۹۰ هر دو both
۲۹۱ علامت mark
۲۹۲ غالبا often
۲۹۳ نامه letter
۲۹۴ تا زمانی که until
۲۹۵ مایل mile
۲۹۶ رودخانه river
۲۹۷ اتومبیل car
۲۹۸ پا feet
۲۹۹ مراقبت care
۳۰۰ دوم second
۳۰۱ کافی enough
۳۰۲ ساده plain
۳۰۳ دختر girl
۳۰۴ معمول usual
۳۰۵ جوان young
۳۰۶ اماده ready
۳۰۷ بالا above
۳۰۸ همیشه ever
۳۰۹ قرمز red
۳۱۰ لیست list
۳۱۱ هر چند though
۳۱۲ احساس feel
۳۱۳ بحث talk
۳۱۴ پرنده bird
۳۱۵ بزودی soon
۳۱۶ بدن body
۳۱۷ سگ dog
۳۱۸ خانواده family
۳۱۹ مستقیم direct
۳۲۰ مطرح pose
۳۲۱ ترک leave
۳۲۲ آهنگ song
۳۲۳ اندازه گیری measure
۳۲۴ درب door
۳۲۵ محصول product
۳۲۶ سیاه و سفید black
۳۲۷ کوتاه short
۳۲۸ بر اساس اعداد numeral
۳۲۹ کلاس class
۳۳۰ باد wind
۳۳۱ سوال question
۳۳۲ اتفاق می افتد happen
۳۳۳ کامل complete
۳۳۴ کشتی ship
۳۳۵ منطقه area
۳۳۶ نیم half
۳۳۷ سنگ rock
۳۳۸ منظور order
۳۳۹ آتش fire
۳۴۰ جنوب south
۳۴۱ مشکل problem
۳۴۲ قطعه piece
۳۴۳ گفت told
۳۴۴ می دانستم که knew
۳۴۵ عبور pass
۳۴۶ از سال since
۳۴۷ بالا top
۳۴۸ تمام whole
۳۴۹ پادشاه king
۳۵۰ خیابان street
۳۵۱ اینچ inch
۳۵۲ ضرب multiply
۳۵۳ هیچ nothing
۳۵۴ البته course
۳۵۵ اقامت stay
۳۵۶ چرخ wheel
۳۵۷ کامل full
۳۵۸ نیروی force
۳۵۹ آبی blue
۳۶۰ شی object
۳۶۱ تصمیم گی decide
۳۶۲ سطح surface
۳۶۳ عمیق deep
۳۶۴ ماه moon
۳۶۵ جزیره island
۳۶۶ پا foot
۳۶۷ سیستم system
۳۶۸ مشغول busy
۳۶۹ آزمون test
۳۷۰ رکورد record
۳۷۱ قایق boat
۳۷۲ مشترک common
۳۷۳ طلا gold
۳۷۴ ممکن possible
۳۷۵ هواپیما plane
۳۷۶ جا stead
۳۷۷ خشک dry
۳۷۸ جای تعجب wonder
۳۷۹ خنده laugh
۳۸۰ هزار thousand
۳۸۱ پیش ago
۳۸۲ فرار ran
۳۸۳ بررسی check
۳۸۴ بازی game
۳۸۵ شکل shape
۳۸۶ برابر equate
۳۸۷ داغ hot
۳۸۸ دست miss
۳۸۹ آورده brought
۳۹۰ حرارت heat
۳۹۱ برف snow
۳۹۲ لاستیک tire
۳۹۳ را bring
۳۹۴ بله yes
۳۹۵ دور distant
۳۹۶ پر fill
۳۹۷ شرق east
۳۹۸ رنگ paint
۳۹۹ زبان language
۴۰۰ در میان among
۴۰۱ واحد unit
۴۰۲ قدرت power
۴۰۳ شهر town
۴۰۴ خوب fine
۴۰۵ معین certain
۴۰۶ پرواز fly
۴۰۷ سقوط fall
۴۰۸ شود lead
۴۰۹ فریاد cry
۴۱۰ تاریک dark
۴۱۱ ماشین machine
۴۱۲ یادداشت note
۴۱۳ صبر wait
۴۱۴ برنامه plan
۴۱۵ شکل figure
۴۱۶ ستاره star
۴۱۷ جعبه box
۴۱۸ اسم noun
۴۱۹ حوزه field
۴۲۰ بقیه rest
۴۲۱ درست correct
۴۲۲ قادر able
۴۲۳ پوند pound
۴۲۴ انجام done
۴۲۵ زیبایی beauty
۴۲۶ درایو drive
۴۲۷ ایستاده بود stood
۴۲۸ شامل contain
۴۲۹ جلو front
۴۳۰ آموزش teach
۴۳۱ هفته week
۴۳۲ نهایی final
۴۳۳ به gave
۴۳۴ سبز green
۴۳۵ آه oh
۴۳۶ سریع quick
۴۳۷ توسعه develop
۴۳۸ اقیانوس ocean
۴۳۹ گرم warm
۴۴۰ رایگان free
۴۴۱ دقیقه minute
۴۴۲ قوی strong
۴۴۳ ویژه special
۴۴۴ ذهن mind
۴۴۵ پشت سر behind
۴۴۶ روشن clear
۴۴۷ دم tail
۴۴۸ محصول produce
۴۴۹ واقع fact
۴۵۰ فضا space
۴۵۱ شنیده heard
۴۵۲ بهترین best
۴۵۳ ساعت hour
۴۵۴ بهتر better
۴۵۵ درست است true
۴۵۶ در during
۴۵۷ صد hundred
۴۵۸ پنج five
۴۵۹ به یاد داش remember
۴۶۰ گام step
۴۶۱ اوایل early
۴۶۲ نگه داشتن hold
۴۶۳ غرب west
۴۶۴ زمین ground
۴۶۵ علاقه interest
۴۶۶ رسیدن به reach
۴۶۷ سریع fast
۴۶۸ فعل verb
۴۶۹ آواز خواندن sing
۴۷۰ گوش دادن listen
۴۷۱ شش six
۴۷۲ جدول table
۴۷۳ سفر travel
۴۷۴ کمتر less
۴۷۵ صبح morning
۴۷۶ ده ten
۴۷۷ ساده simple
۴۷۸ چند several
۴۷۹ واکه vowel
۴۸۰ به سمت toward
۴۸۱ جنگ war
۴۸۲ ذخیره کردن lay
۴۸۳ در برابر against
۴۸۴ الگوی pattern
۴۸۵ کند slow
۴۸۶ مرکز center
۴۸۷ دوست دارم love
۴۸۸ فرد person
۴۸۹ پول money
۴۹۰ خدمت serve
۴۹۱ به نظر می رسد appear
۴۹۲ جاده road
۴۹۳ نقشه map
۴۹۴ باران rain
۴۹۵ قانون rule
۴۹۶ حکومت govern
۴۹۷ کشیدن pull
۴۹۸ سرد cold
۴۹۹ اطلاع notice
۵۰۰ صدای voice
۵۰۱ انرژی energy
۵۰۲ شکار hunt
۵۰۳ احتمالی probable
۵۰۴ تخت bed
۵۰۵ برادر brother
۵۰۶ تخم مرغ egg
۵۰۷ سوار ride
۵۰۸ سلول cell
۵۰۹ باور believe
۵۱۰ شاید perhaps
۵۱۱ انتخاب کنید pick
۵۱۲ ناگهانی sudden
۵۱۳ شمار count
۵۱۴ مربع square
۵۱۵ دلیل reason
۵۱۶ طول length
۵۱۷ نمایندگی represent
۵۱۸ هنر art
۵۱۹ موضوع subject
۵۲۰ منطقه region
۵۲۱ اندازه size
۵۲۲ متفاوت ا vary
۵۲۳ حل و فصل settle
۵۲۴ کنند speak
۵۲۵ وزن weight
۵۲۶ عمومی general
۵۲۷ یخ ice
۵۲۸ موضوع matter
۵۲۹ دایره circle
۵۳۰ جفت pair
۵۳۱ عبارتند از include
۵۳۲ تقسیم divide
۵۳۳ هجا syllable
۵۳۴ نمد felt
۵۳۵ بزرگ grand
۵۳۶ توپ ball
۵۳۷ هنوز yet
۵۳۸ موج wave
۵۳۹ رها کردن drop
۵۴۰ قلب heart
۵۴۱ ساعت am
۵۴۲ حاضر present
۵۴۳ سنگین heavy
۵۴۴ رقص dance
۵۴۵ موتور engine
۵۴۶ موقعیت position
۵۴۷ دست arm
۵۴۸ گسترده wide
۵۴۹ بادبان sail
۵۵۰ ماده material
۵۵۱ بخش fraction
۵۵۲ جنگل forest
۵۵۳ نشستن sit
۵۵۴ مسابقه race
۵۵۵ پنجره window
۵۵۶ فروشگاه store
۵۵۷ تابستان summer
۵۵۸ قطار train
۵۵۹ خواب sleep
۵۶۰ ثابت prove
۵۶۱ تنها lone
۵۶۲ پا leg
۵۶۳ ورزش exercise
۵۶۴ دیوار wall
۵۶۵ گرفتن catch
۵۶۶ کوه mount
۵۶۷ آرزو wish
۵۶۸ آسمان sky
۵۶۹ هیئت مدیره board
۵۷۰ لذت joy
۵۷۱ زمستان winter
۵۷۲ شنبه sat
۵۷۳ نوشته شده written
۵۷۴ وحشی wild
۵۷۵ ابزار instrument
۵۷۶ نگه داشته kept
۵۷۷ شیشه ای glass
۵۷۸ چمن grass
۵۷۹ گاو cow
۵۸۰ کار job
۵۸۱ لبه edge
۵۸۲ علامت sign
۵۸۳ بازدید visit
۵۸۴ گذشته past
۵۸۵ نرم soft
۵۸۶ سرگرم fun
۵۸۷ روشن bright
۵۸۸ گاز gas
۵۸۹ آب و هوا weather
۵۹۰ ماه month
۵۹۱ میلیون million
۵۹۲ تحمل bear
۵۹۳ پایان finish
۵۹۴ شاد happy
۵۹۵ امیدوارم hope
۵۹۶ گل flower
۵۹۷ پوشاندن clothe
۵۹۸ عجیب و غر strange
۵۹۹ رفته gone
۶۰۰ تجارت trade
۶۰۱ ملودی melody
۶۰۲ سفر trip
۶۰۳ دفتر office
۶۰۴ دریافت receive
۶۰۵ ردیف row
۶۰۶ دهان mouth
۶۰۷ دقیق exact
۶۰۸ نماد symbol
۶۰۹ مرگ die
۶۱۰ کمترین least
۶۱۱ مشکل trouble
۶۱۲ فریاد shout
۶۱۳ جز except
۶۱۴ نوشت wrote
۶۱۵ دانه seed
۶۱۶ تن tone
۶۱۷ عضویت join
۶۱۸ نشان می دهد suggest
۶۱۹ تمیز clean
۶۲۰ استراحت break
۶۲۱ خانم lady
۶۲۲ حیاط yard
۶۲۳ افزایش rise
۶۲۴ بد bad
۶۲۵ ضربه blow
۶۲۶ نفت oil
۶۲۷ خون blood
۶۲۸ دستزدن touch
۶۲۹ رشد grew
۶۳۰ در صد cent
۶۳۱ مخلوط mix
۶۳۲ تیم team
۶۳۳ سیم wire
۶۳۴ هزینه cost
۶۳۵ از دست داده lost
۶۳۶ قهوه ای brown
۶۳۷ لباس wear
۶۳۸ باغ garden
۶۳۹ برابر equal
۶۴۰ ارسال sent
۶۴۱ کنید choose
۶۴۲ سقوط fell
۶۴۳ مناسب fit
۶۴۴ جریان flow
۶۴۵ عادلانه fair
۶۴۶ بانک bank
۶۴۷ جمع آوری collect
۶۴۸ ذخیره save
۶۴۹ کنترل control
۶۵۰ اعشاری decimal
۶۵۱ گوش ear
۶۵۲ دیگر else
۶۵۳ کاملا quite
۶۵۴ شکست broke
۶۵۵ مورد case
۶۵۶ متوسط middle
۶۵۷ کشتن kill
۶۵۸ پسر son
۶۵۹ دریاچه lake
۶۶۰ لحظه ای moment
۶۶۱ مقیاس scale
۶۶۲ با صدا loud
۶۶۳ بهار spring
۶۶۴ مشاهده observe
۶۶۵ کودک child
۶۶۶ مستقیم straight
۶۶۷ همخوان consonant
۶۶۸ کشور nation
۶۶۹ فرهنگ لغت dictionary
۶۷۰ شیر milk
۶۷۱ سرعت speed
۶۷۲ روش method
۶۷۳ عضو organ
۶۷۴ پرداخت pay
۶۷۵ سن age
۶۷۶ بخش section
۶۷۷ لباس dress
۶۷۸ ابر cloud
۶۷۹ تعجب surprise
۶۸۰ آرام quiet
۶۸۱ سنگ stone
۶۸۲ کوچک tiny
۶۸۳ صعود climb
۶۸۴ سرد cool
۶۸۵ طراحی design
۶۸۶ ضعیف poor
۶۸۷ زیادی lot
۶۸۸ تجربه experiment
۶۸۹ پایین bottom
۶۹۰ کلید key
۶۹۱ اهن iron
۶۹۲ تک single
۶۹۳ چوب stick
۶۹۴ تخت flat
۶۹۵ بیست twenty
۶۹۶ پوست skin
۶۹۷ لبخند smile
۶۹۸ چین crease
۶۹۹ سوراخ hole
۷۰۰ پرش به jump
۷۰۱ کودک baby
۷۰۲ هشت eight
۷۰۳ روستای village
۷۰۴ ملاقات meet
۷۰۵ ریشه root
۷۰۶ خرید buy
۷۰۷ بالا بردن raise
۷۰۸ حل solve
۷۰۹ فلز metal
۷۱۰ چه whether
۷۱۱ فشار push
۷۱۲ هفت seven
۷۱۳ بند paragraph
۷۱۴ سوم third
۷۱۵ باید shall
۷۱۶ برگزار شد held
۷۱۷ مو hair
۷۱۸ توصیف describe
۷۱۹ آشپز cook
۷۲۰ طبقه floor
۷۲۱ یا either
۷۲۲ نتیجه result
۷۲۳ رایت burn
۷۲۴ تپه hill
۷۲۵ امن safe
۷۲۶ گربه cat
۷۲۷ قرن century
۷۲۸ در نظر consider
۷۲۹ نوع type
۷۳۰ قانون law
۷۳۱ بیت bit
۷۳۲ ساحل coast
۷۳۳ کپی copy
۷۳۴ عبارت phrase
۷۳۵ خاموش silent
۷۳۶ بلند tall
۷۳۷ شن sand
۷۳۸ خاک soil
۷۳۹ رول roll
۷۴۰ درجه حرارت temperature
۷۴۱ انگشت finger
۷۴۲ صنعت industry
۷۴۳ ارزش value
۷۴۴ مبارزه fight
۷۴۵ دروغ lie
۷۴۶ ضرب و شتم beat
۷۴۷ تحریک excite
۷۴۸ طبیعی natural
۷۴۹ نظر view
۷۵۰ احساس sense
۷۵۱ سرمایه capital
۷۵۲ نه won’t
۷۵۳ صندلی chair
۷۵۴ خطر danger
۷۵۵ میوه fruit
۷۵۶ غنی rich
۷۵۷ ضخامت thick
۷۵۸ سرباز soldier
۷۵۹ روند process
۷۶۰ کار operate
۷۶۱ عمل practice
۷۶۲ جداگانه separate
۷۶۳ دشوار difficult
۷۶۴ دکتر doctor
۷۶۵ لطفا please
۷۶۶ محافظت protect
۷۶۷ ظهر noon
۷۶۸ محصول crop
۷۶۹ مدرن modern
۷۷۰ عنصر element
۷۷۱ ضربه hit
۷۷۲ دانش آموز student
۷۷۳ گوشه corner
۷۷۴ حزب party
۷۷۵ عرضه supply
۷۷۶ که whose
۷۷۷ قرار locate
۷۷۸ حلقه ring
۷۷۹ شخصیت character
۷۸۰ حشرات insect
۷۸۱ گرفتار caught
۷۸۲ دوره period
۷۸۳ نشان می دهد indicate
۷۸۴ رادیو radio
۷۸۵ صحبت spoke
۷۸۶ اتم atom
۷۸۷ انسانی human
۷۸۸ تاریخ history
۷۸۹ اثر effect
۷۹۰ برق electric
۷۹۱ انتظار expect
۷۹۲ استخوان bone
۷۹۳ نرده rail
۷۹۴ تصور کنید imagine
۷۹۵ ارائه provide
۷۹۶ توافق agree
۷۹۷ بنابر این thus
۷۹۸ ملایم gentle
۷۹۹ زن woman
۸۰۰ کاپیتان captain
۸۰۱ حدس می زنم guess
۸۰۲ لازم necessary
۸۰۳ تیز sharp
۸۰۴ بال wing
۸۰۵ ایجاد create
۸۰۶ همسایه neighbor
۸۰۷ شستشو wash
۸۰۸ خفاش bat
۸۰۹ نه rather
۸۱۰ جمعیت crowd
۸۱۱ ذرت corn
۸۱۲ مقایسه compare
۸۱۳ شعر poem
۸۱۴ رشته string
۸۱۵ زنگ bell
۸۱۶ بستگی دارد depend
۸۱۷ گوشت meat
۸۱۸ مالیدن rub
۸۱۹ لوله tube
۸۲۰ معروف famous
۹۲۱ دلار dollar
۸۲۲ جریان stream
۸۲۳ ترس fear
۲۸۴ نظر sight
۸۲۵ نازک thin
۸۲۶ مثلث triangle
۸۲۷ سیاره planet
۸۲۸ عجله ب hurry
۸۲۹ رئیس chief
۸۳۰ مستعمره colony
۸۳۱ ساعت clock
۸۳۲ معدن mine
۸۳۳ کراوات tie
۸۳۴ وارد شدن enter
۸۳۵ اصلی major
۸۳۶ تازه fresh
۸۳۷ جستجو search
۸۳۸ ارسال send
۸۳۹ زرد yellow
۸۴۰ اسلحه gun
۸۴۱ اجازه allow
۸۴۲ چاپ print
۸۴۳ مرده dead
۸۴۴ نقطه spot
۸۴۵ بیابان desert
۸۴۶ کت و ش suit
۸۴۷ جریان current
۸۴۸ آسانسور lift
۸۴۰ افزایش rose
۸۵۰ رسیدن arrive
۸۵۱ کارشناس master
۸۵۲ آهنگ track
۸۵۳ پدر و مادر parent
۸۵۴ ساحل shore
۸۵۵ بخش division
۸۵۶ ورق sheet
۸۵۷ ماده substance
۸۵۸ به نفع favor
۸۵۹ اتصال connect
۸۶۰ پست post
۸۶۱ خرج کردن spend
۸۶۲ وتر chord
۸۶۳ چربی fat
۸۶۴ خوشحالم glad
۸۶۵ اصلی original
۸۶۶ سهم share
۸۶۷ ایستگاه station
۸۶۸ پدر dad
۸۶۹ نان bread
۸۷۰ شارژ charge
۸۷۱ مناسب proper
۸۷۲ بار bar
۸۷۳ پیشنهاد offer
۸۷۴ بخش segment
۸۷۵ برده slave
۸۷۶ اردک duck
۸۷۷ فوری instant
۸۷۸ بازار market
۸۷۹ درجه degree
۸۸۰ جمعیت populate
۸۸۱ جوجه chick
۸۸۲ عزیز dear
۸۸۳ دشمن enemy
۸۸۴ پاسخ reply
۸۸۵ نوشابه drink
۸۸۶ رخ می دهد occur
۸۸۷ پشتیبانی support
۸۸۸ سخنرانی speech
۸۸۹ طبیعت nature
۸۹۰ دامنه range
۸۹۱ بخار steam
۸۹۲ حرکت motion
۸۹۳ راه path
۸۹۴ مایع liquid
۸۹۵ ورود به log
۸۹۶ به معنای meant
۸۹۷ خارج قسمت quotient
۸۹۸ دندانها teeth
۸۹۹ پوسته shell
۹۰۰ گردن neck
۹۰۱ اکسیژن oxygen
۹۰۲ قند sugar
۹۰۳ مرگ death
۹۰۴ خوب pretty
۹۰۵ مهارت skill
۹۰۶ زنان women
۹۰۷ فصل season
۹۰۸ راه حل solution
۹۰۹ مغناطیس magnet
۹۱۰ نقره ای silver
۹۱۱ تشکر thank
۹۱۲ شاخه branch
۹۱۳ مسابقه match
۹۱۴ پسوند suffix
۹۱۵ ویژه especially
۹۱۶ انجیر fig
۹۱۷ ترس afraid
۹۱۸ بزرگ huge
۹۱۹ خواهر sister
۹۲۰ فولاد steel
۹۲۱ بحث discuss
۹۲۲ به جلو forward
۹۲۳ مشابه similar
۹۲۴ راهنمایی guide
۹۲۵ تجربه experience
۹۲۶ نمره score
۹۲۷ سیب apple
۹۲۸ خریداری bought
۹۲۹ رهبری led
۹۳۰ زمین pitch
۹۳۱ کت coat
۹۳۲ جرم mass
۹۳۳ کارت card
۹۳۴ گروه band
۹۳۵ طناب rope
۹۳۶ لغزش slip
۹۳۷ برنده win
۹۳۸ رویا dream
۹۳۹ شب evening
۹۴۰ شرایط condition
۹۴۱ خوراک feed
۹۴۲ ابزار tool
۹۴۳ کل total
۹۴۴ اساسی basic
۹۴۵ بوی smell
۹۴۶ دره valley
۹۴۷ و نه nor
۹۴۸ دو double
۹۴۹ صندلی seat
۹۵۰ ادامه continue
۹۵۱ بلوک block
۹۵۲ نمودار chart
۹۵۳ کلاه hat
۹۵۴ فروش sell
۹۵۵ موفقیت success
۹۵۶ شرکت company
۹۵۷ تفریق subtract
۹۵۸ رویداد event
۹۵۹ خاص particular
۹۶۰ معامله deal
۹۶۱ شنا swim
۹۶۲ مدت term
۹۶۳ در مقابل opposite
۹۶۴ همسر wife
۹۶۵ کفش shoe
۹۶۶ شانه shoulder
۹۶۷ گسترش spread
۹۶۸ ترتیب arrange
۹۶۹ اردوگاه camp
۹۷۰ اختراع invent
۹۷۱ پنبه cotton
۹۷۲ متولد born
۹۷۳ تعیین determine
۹۷۴ کوارت quart
۹۷۵ نه nine
۹۷۶ کامیون truck
۹۷۷ سر و صدا noise
۹۷۸ سطح level
۹۷۹ شانس chance
۹۸۰ جمع کردن gather
۹۸۱ فروشگاه shop
۹۸۲ کشش stretch
۹۸۳ پرتاب throw
۹۸۴ درخشش shine
۹۸۵ خاصیت property
۹۸۶ ستون column
۹۸۷ مولکول molecule
۹۸۸ ب کنید select
۹۸۹ اشتباه wrong
۹۹۰ خاکستری gray
۹۹۱ تکرار repeat
۹۹۲ نیاز require
۹۹۳ پهن broad
۹۹۴ آماده prepare
۹۹۵ نمک salt
۹۹۶ بینی nose
۹۹۷ جمع plural
۹۹۸ خشم anger
۹۹۹ ادعا claim
۱۰۰۰ قاره continent

41 Comments:

  1. مجموعه ۱۰۰۰ لغت واقعا عالی بود. بسیار متشکرم از حُسن انتخابتون و بخاطر اینکه بصورت رایگان دراختیار افراد گذاشتید ممنونم. ضمنا درباره اعتراض برخی از افراد که نوشته بودند معانی اشتباهه، عرض میکنم که هیچکدوم از معانی اشتباه نیست. برخی لغات چندین معنی دارند.

     1. صفحه رو به صورت pdf سیو کنید ، اول گزینه پرینت رو بزنید و بعد به جای پرینت گرفتن گزینه save pdf رو بزنید.

  1. خوب حالت past یا چیزای دیگشو نوشته!همین ک ذهنتونو درگیر کرده خودش خیلی ارزش داره چون باعث میشه بیشتر یاد بگیرید…:)

   1. سلام لغات پر کاربردی هستند ولی تلفظ صحیح آنها خیلی مهم است اگه کنار جدول لغات، تلفظ هم بود عالی میشد.تشکر

 1. Latif; سلام میشه فایل صوتی یا ویدیو ۱۰۰۰ کلمه مهم و پر کاربرد بالا رو هم بزارید البته فقط صوت انگلیسی و اگر ویدیو معنی در زیر کلمه. تشکر

  1. چند تا از کلمه ها معنی هاشون درست نبود . کل معنای کلمات رو برداشتیم تا ترجمه هاش بازبینی بشه دوباره بزاریم . ان شاءالله به زودی گذاشته میشه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

هفت روز , هفت داستان واقعی 
 هدیه ویژه برای شما  لیسنینگ با داستانهای واقعی
برای دریافت هدیه موبایل خودت رو وارد کن
دریافت هدیه لیسنینگ
close-link