Blog image

نکته هایی در مورد یادگیری واژگان جدید(بخش دوم)

By : ژانویه 12, 2017 No Comment
  نکته هایی در مورد یادگیری واژگان جدید(بخش دوم)       واژگان انگلیسی یک کلید برای روان صحبت کردن انگلیسی می باشد.حتی اگر قواعد انگلیسی را کامل یاد گرفته باشید،اگر معنی درست کلمه ها را ندانید،نمی توانید راحت صحبت کنید.خوشبختانه یادگیری واژگان ،یکی از جنبه
Read more