اراک مصطفی خمینی
مجمتع آسمان
08634575208
09186416190
deepenglish.ir@gmail.com
support@deepenglish.ir

برچست: افعال دو کلمه ای


افعال دو کلمه ای

افعال دو کلمه ای  افعال دو کلمه ای: افعال دو کلمه ای عبارتند از افعال مرکبی که ازیک فعل به اضافۀ یک ضمیمه یا دنبالۀ قیدی تشکیل می شود. اینگونه افعال را افعال ترکیبی، ترکیبات فعل به اضافۀ قید و یا فعل به اضافۀ حرف اضافه نیز می گویند. مثال:  نوشتن و پر کردن fill in  بیرون آوردن لباس take off برچیدن، سوار کردن مسافر pick up پوشیدن put on  کم کردن صدا turn down تکمیل کردن fill out در افعال دو کلمه ای معمولاً فشار صدا بر روی ضمیمه یا دنبالۀ......

ادامه متن