گرامر


جملات شرطی در زبان انگلیسی

 جملات شرطی در زبان انگلیسی جملات شرطی در زبان انگلیسی  (conditional sentences) سه نوع هستند که ما در این پست به هر سه نوع خواهیم پرداخت. مطلب مفید : آموزش کامل زمانها در زبان انگلیسی   جملات شرطی از دو شبه جمله تشکیل می شوند؛ شبه جمله شرط (if clause) که از احتمال صحبت می کند و شبه جمله پایه (result clause )که نتیجه را در صورت روی دادن آن اتفاق شرح می دهد. If I’m surfing the Web, I use Google. If I’m surfing the Web,  جمله شرط (  if clause) I use......

ادامه متن